Horts urbans

Un hort on conrear de manera natural i sana els aliments és molt gratificant ja que ajuda a mantenir-se actiu físicament i a valorar més el contacte amb la terra i la natura. El consistori de Cassà regula l'adjudicació d'aquests terrenys en funció del compliment d'una sèrie de requisits. També disposa de convenis amb determinats centres educatius per fer una tasca de sensibilització i aproximació a l'horticultura urbana. 

  

 FUNCIONAMENT DELS HORTS MUNICIPALS

L’Ajuntament té un espai, entre els carrers de Sant Andreu Salou, Susvalls i Infància (darrere de la Llar d’Infants) que es posa a disposició dels usuaris que desitgin tenir un hort per al consum propi.

Les concessions són bianuals, prorrogables fins a quatre anys i s’han de presentar les sol·licituds a l’Ajuntament.

Aquests horts tenen una normativa bàsica recollida en aquest reglament.

Per altra banda, podeu consultar el plec de clàusules que regulen el procediment d’adjudicació i les condicions d’autorització per a l’ocupació i l’ús temporal com a horts urbans del sòl dels terrenys de titularitat municipal. Finalment, també podeu consultar l’ordenança fiscal que estableix el preu públic per a la utilització dels horts urbans municipals. 

end faq