Catàleg de tràmits

A continuació es dóna resposta a les preguntes freqüents associades als tràmits més comuns.

>> Consulta les convocatòries de subvencions i ajuts econòmics AQUÍ.

>> Consulta tots els tràmits d'urbanisme i obres AQUÍ.

>> Si vols iniciar una activitat econòmica, et guiem pas a pas amb els tràmits que has de fer aquí i també trobaràs informació a la Finestreta Única Empresarial (FUE).

GENERAL - Instància genèrica (Tràmit online o presencial)

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..                  

GENERAL - Queixes i/o suggeriments (Tràmit online o presencial)

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç (no fa falta signatura electrònica)
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució: el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Sol·licitud d'accés a la informació pública (Tràmit online o presencial)

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Canals de tramitació

 • Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç(fa falta signatura electrònica). 
 • També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Termini de resolució

 • La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
 • Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.
 • Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
 • Silenci administratiu: la sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Observacions: més informació sobre aquest tràmit

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

GENERAL - Bústia d'alcaldia (Tràmit online o presencial)

El ciutadà pot fer arribar directament a l'alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc... perquè l'Alcaldia ho tingui en compte i, si el ciutadà ho desitja, se li respongui la seva sol·licitud.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..                

GENERAL - Cita amb càrrec electe o tècnic municipal (Tràmit online o presencial)

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: no cal aportar documentació.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..    

GENERAL - Casament civil (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament. 

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Preu: gratuït

Documentació a aportar: la documentació es requerirà després d'haver fet la sol·licitud i un cop s'estigui tramitant des dels Jutjats de Pau

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit? 

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..    

GENERAL - Formulari d'autorització de representació per a actuacions en nom d'altri

Aquest formulari s'ha de presentar quan la persona que aporta la documentació actua en representació d'altri. Per exemple, els constructors o arquitectes que porten documentació per tramitar una llicència d'obres en representació d'un client, cal que presentin aquest document on el propietari els autoritza a actuar en representació seva. 

Formulari d'autorització com a representant (PDF)

GENERAL - Formulari de devolució de fiances

Per a sol·licitar la devolució de les fiances dipositades en relació amb llicències i comunicacions prèvies d'obres (com per exemple, la fiança per a la correcta gestió de les runes i terres generades durant l'obra, o la fiança per possibles desperfectes ocasionats a la via pública) o d'altres, cal presentar aquesta instància degudament emplenada un cop finalitzades les obres.

Pel que fa a la devolució de la fiança per gestió de runes i terres serà necessari adjuntar-hi el justificant del destí de les runes i terres generades (certificat de gestió de residus de l'abocador on s'hagin dipositat o en el cas d'obres menors també s'admet un document justificatiu de la deixalleria...).

Es recorda que també caldrà aportar el certificat final d'obra i document justificatiu de la declaració de les obres a cadastre, quan sigui necessari.

 

Formulari de devolució de fiances (PDF)

 

GENERAL - Formulari d'autoliquidació de fiances

GENERAL - Model d'autoliquidació de l'ICIO i taxes

Descarregueu-vos aquí (PDF) el model d'autoliquidació del pagament de les taxes, d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal número 3 i la número 31.

GENERAL - Bonificació de la taxa de l'aigua 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de l'aigua

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener a l'1 de març.

Lloc on fer la sol·licitud: Ajuntament de Cassà

GENERAL - Sol·licitar i justificar subvencions (Tràmit online) 

Normativa i informació: S'està elaborant un reglament de subvencions a entitats municipals.
Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Formularis per realitzar diferents tràmits: 

Dubtes sobre el tràmit? Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmits contacta amb l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 460 005. 

ACTIVITATS - Documentació a presentar a l’Ajuntament per exercir una activitat en el municipi

És la llicència per realitzar qualsevol activitat al municipi.

Qui ho pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada. 

Com es fa per sol·licitar-ho? Si ets persona jurídica o professional en representació d’una persona física o jurídica exclusivament a través de la web de l’Ajuntament.
Si ets persona física ho pots fer a través de la web de l’Ajuntament o presencialment (mentre la normativa ho permeti).
El model de sol·licitud a omplir variarà en funció de l'activitat, tots el tràmits els trobareu aquí:

 • Elegiu tràmit a realitzar, i introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir - Cassà de la Selva -
 • Cal fer l'autoliquidació del pagament de les taxes d'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 4 de l'ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i altres usos privats que ho requereixin. Descarrega't el model d'autoliquidació (PDF)

Dubtes sobre el tràmit? Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmits contacta amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: En funció de l’activitat que es pretén exercir.

En cas que el projecte o el certificat tècnic no estigui visat, caldrà aportar una declaració responsable professional signada pel tècnic competent, el model es pot descarregar aquí.

Recordeu que si actueu en representació d'altri cal que adjunteu omplert i signat aquest formulari (PDF) amb l'autorització de la persona a qui representeu.

JOVENTUT - Sol·licitud per disposar d'una barraca durant la Festa Major de Cassà 

Les dates varien en funció de cada any. 

Termini de resolució: el període màxim de resposta és de dos mesos un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds. 

PROVEÏDORS - Fitxa de creditors per a nous proveïdors i Factura electrònica

Envia factures a l'Ajuntament de Cassà de la Selva

Consulta l'estat de les factures

Informació de la factura electrònica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva

  

Fitxa de creditors per a nous proveïdors

 

Preguntes freqüents

URBANISME - Tots els formularis associats als tràmits per fer sol·licituds

URBANISME - Ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques

Normativa i informació per fer la sol·licitudBases publicades al BOP de Girona número 160 de 23/8/2016

Lloc on fer la sol·licitud: Podeu descarregar-vos aquest document o dirigir-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per actuacions a locals d'activitats econòmiques (PDF)

URBANISME - Ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança municipal de foment de rehabilitació d'edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva

Lloc on fer la sol·licitud: Dirigiu-vos a l'Àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Documentació per fer la sol·licitud: Instància de sol·licitud d'ajuts per a la rehabilitació de façanes o edificis. (PDF)

URBANISME - Bonificacions en l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en el moment de tramitar la llicència. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

URBANISME - Bonificacions en la taxa de llicència d'activitats 

Normativa i informació per fer la sol·licitudOrdenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i d'altres usos privats que ho requereixin.

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitudÀrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Si tens qualsevol dubte contacta-hi al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

XALOC - Bonificacions en l'impost d'activitats econòmiques (IAE)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre activitats econòmiques

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Quan es pot sol·licitar: Tot l'any.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en la taxa de clavegueram 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Quan es pot sol·licitar: De l'1 de gener al 31 de juliol.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Bonificacions en la taxa d'escombraries 

Normativa i informació per fer la sol·licitud: Ordenança fiscal de la taxa de recollida d'escombraries i gestió de residus

Quan es pot sol·licitar: Varia en funció de cada bonificació. Es pot consultar a l'ordenança.

Lloc on fer la sol·licitud: Oficina de Xaloc de Cassà.

XALOC - Declaracions cadastrals

La incorporació dels béns immobles en el Cadastre Immobiliari així com la de les alteracions de les seves característiques, és obligatòria.

Aquesta incorporació es realitza mitjançant diferents procediments, depenent del fet, acte o negoci que la provoqui. Entre aquests procediments destaquen les declaracions realitzades pels titulars cadastrals.

La declaració sobre fets, actes o negocis relatius a béns immobles té per objecte la inscripció o modificació de dades en el Cadastre Immobiliari per:

a. L'adquisició de la propietat i la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets d'usdefruit i de superfície, així com les variacions en la quota de participació que correspongui a cadascun dels cònjuges en els béns immobles comuns, o en la composició interna i en la quota de participació de cadascun dels comuners, membres i partícips en els supòsits de concurrència de diversos titulars o d'existència d'entitats sense personalitat jurídica.

b. La realització de noves construccions, així com l'ampliació, rehabilitació o reforma de les ja existents, ja sigui total o parcial.

c. La demolició o enderrocament total o parcial de construccions.

d. La segregació, divisió, agregació i agrupació d'immobles.

e. La constitució del règim de divisió horitzontal sobre els béns immobles.

f. El canvi de classe de cultiu o aprofitament.

g. La modificació de l'ús o destinació d'immobles o locals que siguin part d'edificacions o instal·lacions.

Tota la informació al respecte la trobareu al PORTAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CADASTRE (premeu AQUÍ pel llistat de procediments i tràmits cadastrals i AQUÍ per consultar la informació per realitzar Declaracions cadastrals i descarregar-vos el model 900D).

Les declaracions cadastrals es poden presentar també a l'oficina de Xaloc de Cassà de la Selva, situada al carrer Ample, núm. 33, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'oficina de Xaloc de Cassà al telèfon 972 900 235 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

MEDI AMBIENT - Cens d'animals de companyia (Tràmit presencial)

Inscriure, modificar dades o donar de baixa animals de companyia (gossos, gats o fures) del cens és obligatori. La inscripció del cens, així com la col·locació del xip d'identificació a l'animal, és obligatòria segons la legislació. Els propietaris que no ho compleixin corren el risc de ser sancionats. 

Normativa: Ordenança municipal de tinença d'animals.

Qui ho pot demanar? Tots els propietaris d'animals de companyia.

Canals de tramitació

Podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Preu: gratuït

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb Media Ambient de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

VIA PÚBLICA - Llicència de gual i contragual (Tràmit online o presencial)

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any es farà efectiu el pagament de la taxa corresponent al gual.

Normativa: Taxa per guals i altres reserves de la via pública

Qui ho pot demanar? el propietari (o coprorietari) de l’immoble. 

Canals de tramitació

Preu: segons regula la taxa per guals i altres reserves de la via pública.

Documentació a aportar:

 • Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
 • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
 • En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de llgouer.
 • En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat. 
 • En cas de local comercial, fotocòpia de la llicència d'activitat. 
 • En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte. 
 • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.

Termini de resolució: el període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Dubtes sobre el tràmit?

Si tens qualsevol dubte sobre aquest tràmit contacta amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cassà al telèfon 972 46 00 05 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

EDUCACIÓ - Sol·licitud d’ús de centres i equipaments educatius municipals

Aquesta sol·licitud us permet presentar una sol·licitud d’ús d’equipaments i instal·lacions dels centres educatius de titularitat municipal de Cassà de la Selva. És a dir, de la Llar d’Infants Taps, de l’escola Puig d’Arques o del CREC.  

La normativa que regula aquesta cessió és lordenança d’ús dels edificis i les instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i primària de Cassà de la Selva de titularitat demanial municipal.

Termini per resoldre: 30 dies naturals.

end faq