Les Comissions Informatives Sectorials

Les Comissions Informatives Sectorials tenen l'objectiu d'incrementar el diàleg i la informació entre els regidors del govern i els de l'oposició. En aquestes sessions es tracten els principals projectes que es volen promoure des de les diferents regidories.

 

REGLAMENT 

 • Estan integrades exclusivament per membres de l'Ajuntament i el seu vot s'acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de l'Ajuntament.
 • Estan integrades pels membres dels diferents grups polítics en proporció a la seva representativitat.

 

LES DEU COMISSIONS INFORMATIVES SECTORIALS

 • Comissió Informativa de seguretat i protecció civil.
 • Comissió Informativa de cultura, entitats i festes.
 • Comissió Informativa de esports.
 • Comissió Informativa d'educació i ensenyament.
 • Comissió Informativa de ciutadania, santitat i serveis socials.
 • Comissió Informativa d'urbanisme, mobilitat, medi ambient i via pública.
 • Comissió Informativa de promoció econòmica.
 • Comissió Informativa de comunicació i participació.
 • Comissió Informativa d'hisenda i organització municipal. 
 • Comissió Informativa de joventut. 

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les Comissions Informatives Sectorials es convoquen com a mínim una vegada a l'any i no són obertes al públic.