POUM

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d'ordenació integral del municipi que permet planificar el desenvolupament del territori i que afecta directament al conjunt de la població i al seu entorn immediat. 

Els plans d'ordenació urbanística tenen les següents funcions:

  • Classificar el sòl, amb vista a l'establiment del règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 
  • Definir l'estructura general que cal aportar per a l'ordenació urbanística del territori.
  • Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament. 
  • Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o revisió.

 

DOGC número 5503 de data 11/11/2009

 

 

Catàleg de béns protegits