Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS)

Memòria descriptiva

0. Introducció 

1. Generalitats

1.1. Situació regional de Cassà de la Selva

1.2. Límits geogràfics del terme municipal de Cassà de la Selva

2. Descripció de l’entorn físic

2.1. Clima i meteorologia

2.2. Geologia i geomorfologia

2.3. Sòls

2.4. Hidrologia i hidrogeologia

3. Aspectes de sostenibilitat ambiental

3.1. Estructura energètica

3.2. Balanç de l’aigua

3.3. Residus

3.4. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions

3.5. Soroll

3.6. Mobilitat

3.7. Riscos ambientals

3.8. Anàlisi del territori urbà

3.9. Sistemes naturals i diversitat biològica

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica

4.1. Estructura econòmica general de la comarca i del municipi

4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi

4.3. Mercat de treball i població activa

4.4. El sector primari

4.5. El sector secundari

4.6. El sector terciari

5. Aspectes de sostenibilitat social

5.1. Població

5.2. Habitatge

5.3. Salut i protecció social

5.4. Educació

5.5. Associacionisme i activitat cultural

5.6. Seguretat ciutadana


Diagnosi municipal

1. Introducció

2. Entorn físic

3. Aspectes de sostenibilitat ambiental

3.1. Energia

3.2. Aigua

3.3. Residus

3.4. Qualitat de l’aire

3.5. Soroll

3.6. Mobilitat

3.7. Riscos ambientals

3.8. Anàlisi del territori urbà

3.9. Sistemes naturals

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica

4.1. Estructura econòmica general de Cassà i el seu àmbit d’influència

4.2. El mercat de treball i població activa

4.3. El sector primari

4.4. El sector secundari

4.5. El sector terciari

5. Aspectes de sostenibilitat social

5.1. Població

5.2. Habitatge

5.3. Salut i protecció social

5.4. Educació

5.5. Associacionisme i activitat cultural

5.6. Seguretat ciutadana


Les estratègies del PALS

1. Una estratègia cap a la sostenibilitat: l’Agenda 21 Local

2. El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Cassà de la Selva

Línia estratègica 1: “La serra i l’entorn rural i natural de plana: conservació, ús i relació amb el poble”

Línia estratègica 2: “L’ús eficient i sostenible dels recursos en la gestió del sistema urbà ”

-Línia estratègica 3: “Millora de la qualitat de l’espai urbà”

Línia estratègica 4: “Promoure un teixit econòmic equilibrat i sostenible”

Línia estratègica 5: “Potenciar la identitat de Cassà i la qualitat de vida de tots els ciutadans”

Línia estratègica 6: “Informació, educació i participació ciutadana”

3. Valoració econòmica i temporalitzacio


Document de síntesi

1. Cap a un desenvolupament sostenible

2. L'estat de la qüestió

2.1 Aspectes de sostenibilitat ambiental

2.2 Aspectes de sostenibilitat econòmica

2.3 Aspectes de sostenibilitat social

3. El Pla d'Acció Local per a la sostenibilitat de Cassà de la Selva