Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. L'Alcalde decideix les delegacions de les competències que li atorga. 

COMPETÈNCIES

En matèria de contractació:

 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels quan el valor estimat, sigui superior a 10.000 €, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €.
 • La competència per a la subscripció dels contractes privats, així com l'adjudicació de concessions sobre els seus béns i l'adquisició de béns immobles quan no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000 €.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

En matèria d’urbanisme:

 • Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències d’obres majors, que no siguin ubicades a sol urbà consolidat.
 • Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
 • L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple. Així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris així com les seves modificacions.
 • La concessió de llicències o autoritzacions d’obertura d’establiments industrials, comercials i de qualsevol altra mena.
 • Les llicències de primera ocupació.

En matèria de personal:

 • L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple de la corporació i les seves modificacions.
 • L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques.

En matèria d’hisenda:

 • La competència per a l’aprovació de les certificacions d’obres parcials, així com el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades d’aquestes.
 • L’aprovació dels padrons fiscals i l’aprovació de liquidacions, així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
 • Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades i acceptar les que no siguin competència del Ple.

En matèria de relacions entre administracions i entre administracions i subjectes de dret privat:

 • L’aprovació de convenis de cooperació i de col·laboració amb altres ens, entitats i organismes, sempre que no superin els terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el ple de la corporació.

Consulta el decret de constitució del 19 de juny de 2023
Consulta el decret d'atribució de competències pròpies de l'alcalde a la JGL,  del 19 de juny de 2023

PRESIDENT:

 •  Pau Presas Bertran

 VOCALS:

 • Robert Mundet Anglada
 • Àlex Font Rico
 • Joan Casabó Fuguet
 • Sílvia Simon Rabasseda
 • Núria Salvans Pérez

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H