Presentació dels Serveis Jurídics

Identificació

Nom del servei: Serveis Jurídics

Adscripció dins l’organigrama: Secretaria General

Equip responsable:
Joan Bataller i Garriga
Adreça: Onze de Setembre, 111
Horari (presencial/virtual): Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Aquest horari podrà modificar-se durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu.
Telèfon: 972 46 00 05 ext. 202
Web: www.cassa.cat
Adreça electrònica: https://seu-e.cat/ca/web/cassadelaselva/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Missió i valors

Els valors i principis en els quals s’inspira el Servei es fonamenten en la legalitat, la qualitat, l’eficàcia i la transparència.

Serveis

 1. El Servei té com a missió garantir la defensa judicial de l’Ajuntament en tots els ordres jurisdiccionals (contenciós administratiu, civil, penal) i administratius i informar legalment en la tramitació ordinària dels expedients, proposant les propostes del actes i resolucions administratives a dictar pels òrgans competents.
 2. Secretaria accidental. El Cap de serveis jurídics substitueix la Secretaria titular en cas d’absència d’aquesta.
 3. Assessorament jurídic en la redacció i formulació de propostes de Reglaments i Ordenances Municipals.
 4. Secretaria, en tant que funcionari municipal, de la Comissió de Seguiment de la Gestió de la Residència Geriàtrica Sant Josep per part de SUMAR.
 5. Assessorament jurídic en matèria administrativa: Emissió d’Informes jurídics preceptius en els procediments administratius que ho requereixen i a petició de secretaria o de l’alcaldia.
 6. Reclamacions de Responsabilitat Patrimonial: Tramitació procediments Instrucció, tramitació i informe dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 7. Gestió Comunitats de Propietaris d’Immobles. Gestió tràmits relatius a les Comunitats de propietaris de les que forma part l’ajuntament.
 8. Convenis administratius.
 9. Contractació: Formar part de les Meses de Contractació de les diferents licitacions municipals.

  1. Contractes de compravenda d’edificis i terrenys per a necessitats municipals.
  2. Contractes privats d’arrendament d’edificis i terrenys per a necessitats municipals.
  3. Informes i propostes de contractació menor de l’àrea de Serveis Jurídics.
  4. Informes i propostes de contractació menor de l’àrea de d’Urbanisme.
  5. Informes i propostes de contractació menor de diferents àrees municipals.
 10. Concessions, llicències i ocupacions de domini públic: Procediment, tramitació i propostes de resolució Parades de Mercat, Parades i Atraccions de Festa Major, Ocupacions Via Pública per a Obres. Informe jurídic en les Casetes de Petards.
 11. Assegurances dels béns i riscos municipals.
 12. Suport als Serveis i Àrees municipals: tant en els dubtes de procediment administratiu com de contingut dels expedients per tal de garantir la màxima seguretat jurídica, en benefici tant dels ciutadans com del propi ajuntament.
 13. Accés a la informació del registre de la Propietat per a necessitats municipals.
 14. Urbanisme:
  1. Planejament: Intervenció i assessorament jurídic en la redacció dels documents i formulació de les propostes d’aprovació dels instruments de planejament general: POUM, Modificacions Puntuals del POUM, Plans especials autònoms; planejament derivat: Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials...
  2. Expedients de participació ciutadana en l’aprovació dels expedients de planejament d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. Gestió i Execució Urbanística: Intervenció i assessorament jurídic en la redacció dels documents i formulació de propostes d’aprovació d’expedients de projectes d’urbanització i de projectes de reparcel·lació, polígons d’actuació, expropiacions.
  4. Llicències i comunicacions urbanístiques: Informe jurídic en els expedients de llicència d’obres majors i menors, modificacions, segregacions i divisions horitzontals i propostes per a la seva aprovació. Llicència urbanística en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. Llicència a companyies subministradores de serveis. Llicència d'usos i obres provisionals.
  5. Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació i ordres d’execució, declaració de estat ruïnós: Informe jurídic i propostes per a la seva aprovació.
  6. Protecció de la legalitat i restauració, si s’escau, de la legalitat urbanística: Informe jurídic i propostes per a la seva aprovació.
  7. Convenis Urbanístics.
  8. Projectes i memòries d’obra local ordinària d’obres municipals: Informe jurídic i propostes per a la seva aprovació.
 15. Intervenció ambiental i de seguretat en les activitats subjectes a la Llei 20/2009 i de les activitats subjectes a la normativa d’espectacles i activitats recreatives: Tramitació, informe i formulació de propostes per a l’atorgament de llicències d’activitats, d’assabentats de comunicacions i respecte d’activitat de les activitats subjectes a la normativa d’espectacles i activitats recreatives.
 16. Habitatge. Execució de les compravendes d’habitatges en exercici del dret de tempteig i retracte. Formalització pública davant de la notaria i inscripció al registre de la Propietat. Contractes de Mandat per a l’Obtenció d’Habitatges per a necessitats socials. Assessorament jurídic.
 17. Resolució de queixes, peticions i recursos administratius dels administrats: Informes jurídics i formulació de propostes d’acord i resolució.

Normativa

 1. De règim local
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
 2. De procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

A més, per a la resolució dels assumptes s'aplicarà la normativa sectorial de referència.

Drets i responsabilitats de la ciutadania

Amb caràcter general, els drets i deures de la ciutadania davant l’administració local són els citats en diferents normatives i a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 13 i 14). Destaquem els següents:

 • Ser informat, després d’una petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’Administració municipal en relació amb tots els expedients i documentació municipals, d’acord amb el que disposa l’article 105 de la Constitució.
 • A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 • A utilitzar les llengües oficials del territori.
 • A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
 • A la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.
 • Per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques (en la mesura en què les administracions hagin habilitat els mecanismes adients) els subjectes següents:
  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
   cada Administració.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H