Presentació del servei de l'Àrea de Contractació

El departament de Contractació és l’àrea responsable de tramitar la contractació administrativa dels procediments licitats, amb la intenció de seleccionar les ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu, que satisfaci les necessitats de l’Ajuntament, sota els principis de llibertat d’accés a les licitacions, de publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Ens assegurem, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, control de la despesa i el principi d’integritat, de la utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer i la salvaguarda de la lliure competència.

Des del departament de Contractació assistim a la resta d’àrees de l’Ajuntament i òrgans municipals en la definició de les necessitats internes. En aquelles necessitats que no poden ser satisfetes amb els mitjans propis municipals i que precisen de la contractació d’una empresa externa i especialitzada en l’objecte del contracte, s’assessora sobre quina és l’eina de contractació pública més adequada per a cada objecte contractual.

Es tramiten tots els expedients de contractació de l’Ajuntament sotmesos a publicitat i concurrència fins a la seva formalització. En concret, es gestionen els contractes administratius municipals d’obres, serveis, subministraments, mixtos, concessió de serveis, adhesió a acords marc i contractes de naturalesa privada. A més, en fase d’execució dels contractes, tramitem els expedients de pròrroga, modificació, penalitats, resolucions i interpretació d’aquests.

El departament de Contractació s’encarrega de la supervisió jurídica de la contractació menor que gestionen els diferents centres gestors de la Corporació, vetllant per la correcta aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Identificació

Nom del servei: Departament de Contractació

Adscripció dins l’organigrama: Secretaria

Equip responsable:
Georgina Caimel Valls
Verónica Sánchez Martínez
Adreça: Onze de Setembre, 113
Horari (presencial/virtual): De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Presentació d’ofertes: dies hàbils fins les 14 hores del dia final de presentació d’oferta
Telèfon:  972 46 00 05, extensions 176 i 177
Web: www.cassa.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

La missió és contractar l’oferta més avantatjosa en relació a la qualitat-preu per als interessos municipals dels contractes administratius municipals d’obres, serveis, subministraments, mixtos, concessió de serveis, adhesió a acords marc i contractes de naturalesa privada. També s’encarrega de la supervisió jurídica de la contractació menor.

Els valors són la igualtat de tracte, publicitat, lliure concurrència i transparència, així com la contractació socialment responsable, vetllant pel compliment dels principis d’eficàcia i eficiència en la despesa.

Serveis

Informació i assessorament

 • Des de la vessant interna, ens adrecem als tècnics municipals encarregats de definir les necessitats de contractació de l’Ajuntament. La nostra tasca comença en la fase d'assessorament previ, a l'inici dels expedients administratius de contractació, a les unitats interessades en la formalització d'algun tipus de contracte, en relació amb els procediments administratius que s'han de seguir, la qualificació dels contractes i l'aplicació del règim jurídic adequat.
 • Des de la vessant externa, ens adrecem als professionals i a les empreses, independentment de la seva mida, que poden executar les obres, el subministrament de béns o la prestació de serveis que cobreixin les necessitats de l’Ajuntament.
 • Elaborar i tramitar els expedients de contractació.

El departament du a terme tots els tràmits necessaris per iniciar, posar en marxa i completar tots els expedients de contractació de l’Ajuntament, adjudicar els contractes administratius que es gestionen i atendre a totes les incidències que sorgeixin en la fase d’execució del contracte, com efectuar requeriments quan es constaten incompliments contractuals, incoació de procediments d’aplicació de penalitats, modificacions, resolucions de contractes o pròrrogues.

De la contractació menor, se’n fa una supervisió jurídica per vetllar per la correcta aplicació de la llei de contractes.

Tràmits que es porten a terme:

 • Elaborar i aprovar el Pla Anual de Contractació i les modificacions i/o adaptacions corresponents i publicar-ho al perfil del contractant.
 • Examinar i validar en el seu cas l’informe d’inici de licitació del tècnic municipal promotor de la contractació, comprovar les operacions comptables per tal que sigui adequades a l’import previst de licitació, examinar i validar el plec de prescripcions tècniques (PPT) elaborat per l’àrea de l’Ajuntament promotora del contracte.
 • Redactar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), redactar i signar la proposta d’inici de licitació per l’òrgan de contractació competent, publicar els anuncis de licitació en el perfil del contractant i en el seu cas en el DOUE.
 • Atendre les consultes de les persones interessades, tramitar les licitacions a l’eina del sobre digital, custodiar els sobres presentats.
 • Portar la gestió de la Mesa de Contractació i examen de l’informe de classificació.
 • Examen de la documentació de les licitadores, consulta al RELI, ROLECE i redacció i signatura de la proposta d’adjudicació, notificació a tots/es els/les licitadors/es i publicació en el perfil del contractant.
 • Redacció i validació del contracte administratiu i tramitació per al seu registre.
 • Notificació i trasllat del contracte al contractista i publicació al perfil del contractant i, en el seu cas, al DOUE.
 • Tramesa de la documentació del contractista al servei promotor de la contractació.
 • Notificació al registre de contractes de la informació relativa a la contractació efectuada.
 • Tramitació de pròrrogues.
 • Tramitació d’eventuals modificacions de contractes.
 • Incoació d’expedients per a aplicació de penalitats o resolucions contractuals.
 • Mesa de contractació

El departament s’encarrega de la coordinació i secretaria de la Mesa de contractació de l’Ajuntament.

Tasques que es fan en el marc de la Mesa de contractació:

 • Convocatòria de la Mesa de Contractació corresponent.
 • Obertura dels sobres digitals.
 • Qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de les persones licitadores presentada relativa a la documentació administrativa i de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
 • Comunicar a les persones interessades els defectes i omissions esmenables i la determinació de les persones licitadores que han d’ésser exclosos del procediment per no acreditar el compliment dels requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives
 • Notificar les qüestions relatives a les baixes anormals o temeràries i examen de l’informe tècnic justificatiu d’aquestes.
 • Proposar a l’òrgan de contractació la classificació i l’adjudicació del contracte o, en cas de procediments simplificats, notificar la classificació a tots els/les licitadors/ores i requeriment de documentació al/a la primer/a classificat/da.
 • Elaborar les actes relatives a les meses efectuades i publicar-les en el perfil del

  Canals de participació

El servei de contractació posa a disposició de les persones licitadores i dels serveis gestors de la contractació tota la informació relativa a la contractació a:

 • La seu electrònica de la pàgina web.
 • Perfil del contractant.
 • Adreça electrònica del servei: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per a facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament s’ha dotat de dos canals de contacte preferents:

 • La Bústia de Queixes i Suggeriments per a la presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments relacionats amb els serveis municipals. Disponible al web municipal.
 • Aquest mateix recurs es pot utilitzar també, via presencial, adreçant-vos a Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada a la rambla Onze de setembre, 111. Us recomanem demanar cita prèvia al telèfon 972 46 00 05 o a través del web municipal.
 • En última instància, els/les usuaris/àries poden dirigir-se presencialment al nostre Servei o trucar per telèfon en horari d’atenció al públic, i posar-se en contacte quan ho desitgin a través del correu electrònic.

  Normativa

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents de contractació administrativa.
 • Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i el Real Decret 300/2011 de 4 de març pel qual es modifica el Real Decret 817/2009 de 8 de maig.
 • En aquella que no s’oposi a la normativa citada o no hagi estat derogada, el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
 • Instruccions internes municipals.
 • Normes d’execució del pressupost municipal que es dicten anualment.


Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors  

 • Assistir a les meses de contractació que siguin públiques.
 • Rebre informació dels procediments que els/les afectin de manera presencial, telefònica i telemàtica.
 • A rebre assistència de manera directa, personalitzada i amb la major celeritat possible.
 • Conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició de persones interessades.

Responsabilitats dels/les licitadors/es  

 • D’aportar la documentació quan es requereixi i dins el termini establert.
 • De signar el contracte dins el termini establert.
 • D’executar les prestacions de conformitat amb la proposta efectuada i acceptada per l’Ajuntament.

Responsabilitats dels tècnics municipals promotors de la contractació

 • Planificar la contractació amb temps suficient per tramitar la licitació que correspongui.
 • Assistir a les reunions que el Servei de Contractació convoqui.
 • Redactar els informes que motivin la necessitat de contractació així com el plec de prescripcions tècniques corresponent.
 • Gestionar la consignació pressupostària necessària per la contractació.
 • Atendre els requeriments del Servei de Contractació per qualsevol incidència que es produeixi durant la licitació i/o tramitació de la contractació.
 • Elaborar l’informe corresponent sobre la justificació de les baixes anormals o temeràries.

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H