Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de març

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 31 de març de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà.

ACTES PENDENTS D'APROVAR

Primer - Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de ple de data 25 de febrer de 2016 (PLE 2016/2). APROVAT PER UNANIMITAT

Segon - Donar compte dels decrets d’alcaldia de data 11 de febrer de 2016 a 17 de març de 2016 (Decrets 2016/171 a 2016/250).

SECRETARIA

 • Tercer -  Donar compte de les sentències.
 • Quart -  Ratificar informe de secretaria de data 18 de març de 2016 relatiu a canvis de la plantilla orgànica de l’ajuntament, de l’organisme autònom residència geriàtrica i de la Societat Mercantil Gestió de Serveis Cassà S.L. de l’exercici pressupostari 2016 en relació l’exercici pressupostari 2015. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Cinquè - Ratificar i aprovar l’acord d’empresa 2016/2017 de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep aprovat pel Consell General de la Residència. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Sisè - Ratificar l’acord del Consell General de Residència Geriàtrica Sant Josep d’atorgar un plus de coordinadora gerocultora a la Sra. E.B.F. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Setè - Ratificar l’acord del Consell General de Residència Geriàtrica Sant Josep d’atorgar un plus de coordinadora gerocultora a la Sra. G.C. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Vuitè - PRP 2016/420 Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU
 • Novè - PRP 2016/421 Proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de la relació dels llocs de treball de la Residència Geriàtrica Sant Josep. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU

 

URBANISME I MEDI AMBIENT

 • Desè.- PRP 2016/374 Proposta del regidor d’Urbanisme d’aprovació inicial de la derogació de l’ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Onzè - PRP 2016/414 Proposta del regidor d’Urbanisme d’incoació del procediment administratiu de l’elaboració de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies i de la constitució de la comissió d’estudi per a aquesta elaboració i del procediment de participació dels operadors del sector i de la ciutadania. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Dotzè - PRP 2016/305 Proposta d’alcaldia d’aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2104, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Tretzè - PRP 2016/333 Proposta d’alcaldia d'aprovació inicial del pla de prevenció d'incendis forestals de Cassà de la Selva. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

 • Catorzè - PRP 2016/369 Proposta del regidor d’Hisenda per donar compte del decret de l'alcaldia 2016/204, corresponent a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el seu organisme autònom Residencia Geriàtrica Sant Josep. 
 • Quinzè -  PRP 2016/366 Proposta del regidor d’Hisenda per donar compte de l'informe d'intervenció del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, corresponent a la liquidació de l'exercici 2015.
 • Setzè - PRP 2016/415 Proposta del regidor d’Hisenda per aprovar inicialment les modificacions de crèdit del pressupost 2016 de l'Ajuntament de Cassà 3TC 1/2016 i 3CE 1/2016. APROVAT PER UNANIMITAT
 • Dissetè - PRP 2016/407 Proposta del regidor d’Hisenda per aprovar inicialment les modificacions de crèdit per l'aplicació del superàvit 2015 3ce 1/2016 residència, 3ce 2/2016, 3sc 1/2016 i 3i 1/2016 Ajuntament. APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.

 

SEGURETAT

 • Divuitè - PRP 2016/402 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – a.m.a APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Dinovè - PRP 2016/403 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – m.c.b APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vintè - PRP 2016/404 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – e.b.r APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-unè - PRP 2016/405 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – v.m.v APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-dosè - PRP 2016/406 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – v.m.v APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-tresè - PRP 2016/408 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – c.j.s.a APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-quatrè - PRP 2016/409 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – c.j.s.a APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-cinquè - PRP 2016/410 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – c.j.s.a APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-sisè.- PRP 2016/411 Proposta d’alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals – i.s.e APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DE CIU.
 • Vint-i-setè.- Moció presentada pels grups municipals d’esquerra republicana i convergència de l’ajuntament de cassà de la selva de rebuig a l’acord entre la unió europea i turquia per fer front a la crisi dels refugiats. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Vint-i-vuitè.- Informes d’alcaldia i regidors.
 • Vint-i-novè.- Precs i preguntes.

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H