Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de desembre

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 23 de desembre de 2015. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. També podeu consultar els pressupostos 2016 aprovats en aquest Ple de desembre.

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 • PRIMER.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal de data 23 de novembre de 2015 (PLE2015/13). APROVAT PER UNANIMITAT
 • SEGON.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 26 de novembre de 2015 (PLE2015/14). APROVAT PER UNANIMITAT
 • TERCER.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal de data 10 de desembre de 2015 (PLE2015/15). APROVAT PER UNANIMITAT
 • QUART.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 17 de novembre de 2015 a 11 de desembre de 2015 (Decrets 2015/958 a 2015/1028). NO ES SOTMET A VOTACIÓ

 

SECRETARIA

 • CINQUÈ.- PRP2015/1617 Moció presentada pel grup municipal CIU i el grup municipal d'ERC de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. NO ES SOTMET A VOTACIÓ

 

RECURSOS HUMANS

 • SISÈ.- PRP2015/1602 Proposta del Regidor d’Hisenda per l'aprovació de la determinació de la retribució de l'Alcalde President de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC. 
 • SETÈ.- PRP2015/1604 Proposta del Regidor d’Hisendaper aprovar el reconeixement de compatibilitat del Sr. Martí Vallès Prats, Alcalde de la corporació, per desenvolupar l'activitat privada professional de metge de manera ocasional. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.
 • VUITÈ.- PRP2015/1603 Proposta del Regidor d’Hisenda per l'aprovació inicial de la plantilla del personal i relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals SL, i l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.
 • NOVÈ.- PRP2015/1605 Proposta del Regidor d’Hisenda per donar compte amb Ple del compliment de l'article 104 bis apartat sisè LRBRL en relació a les retribucions del personal eventual. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.
 • DESÈ.- PRP2015/1606 Proposta del Regidor d’Hisenda per la subrogació de treballadors de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà SL que formen part de la Brigada Municipal. APROVAT PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 • ONZÈ.- PRP2015/1607   Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat per l'aprovació definitiva de l'expropiació per taxació conjunta del sòl afectat pel vial de connexió entre el carrer Germà Agustí i el sector 2D i obrir full d'apreuament donant tràmit al Ministeri Fiscal. APROVAT PER UNANIMITAT
 • DOTZÈ.- PRP2015/1519 Proposta de l’Alcaldia d'acord d'aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. APROVAT PER UNANIMITAT
 • TRETZÈ.- PRP2015/1594 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat sobre l’aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 9 del POUM de Cassà de la Selva, de supressió del sòl urbanitzable delimitat 1.8 Susvalls i canvi de localització d'equipaments al carrer Metall -Passeig del Ferrocarril. APROVAT PER UNANIMITAT
 • CATORZÈ.- PRP2015/1600 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat, per alienació de la finca registral 10.667 de Cassà de la Selva, condicionat a l'executivitat de la Modificació Puntual núm. 9 del POUM, supressió del sòl urbanitzable delimitat 1.8 Susvalls i canvi localització d'equipaments al carrer Metall - Ps. Ferrocarril. APROVAT PER UNANIMITAT
 • QUINZÈ.- PRP2015/1601 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat  sobre desestimació de les al.legacions presentades a l'expedient del Mapa de Capacitat acústica del Municipi i acordar la seva aprovació definitiva i que consta del plànol del Mapa de capacitat acústica a escala 1:5.500 de data 15-12-2015 incorporant la totalitat dels PMU del POUM que no havien estat inclosos i el document anomenat Memòria Tècnica del Mapa de Capacitat Acústica del municipi. APROVAT PER UNANIMITAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

 • SETZÈ.- PRP2015/1598 Proposta del Regidor d’Hisenda per l'aprovació inicial del pressupost General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 2016, que inclou l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i la Societat Gestió de Serveis Municipals Cassà SL i l'aprovació de les Bases d'execució del Pressupost. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.

 

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

 • DISSETÈ.- PRP2015/41 Proposta de l’Alcaldia d'aprovació de nomenaments de membres del Consell General de la Residència Geriàtrica. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 • DIVUITÈ.- Informes d’Alcaldia i Regidors

 

 • DINOVÈ.- Precs i Preguntes

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H