Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de novembre

A partir del Ple Municipal ordinari de novembre us oferirem cada mes un resum dels acords presos a totes les sessions plenàries de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

A banda d'aquest resum, podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà

 

 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 • Primer - Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple de data 22 d’octubre de 2015 (2015/12). APROVAT PER UNANIMITAT.
 • Segon - Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2015 a 13 de novembre de 2015 (Decret 2015/866 a 2015/957). NO ES SOTMET A VOTACIÓ

 

SECRETARIA

 • Tercer - PRP2015/1487 Proposta de l’Alcaldia d’autorització prèvia de l’alienació d’un immoble situat al carrer Catalunya, 4 de Cassà de la Selva propietat de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i d’aprovació del plec de clàusules per a l’alienació del mateix a través de concurs en procediment obert i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. APROVAT PER UNANIMITAT.


URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 • Quart - PRP2015/1486 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat d'aprovació provisional de la modificació puntual núm. 10 del POUM de Cassà de la Selva, consistent en l'exclusió del catàleg de béns protegits de l'immoble de Can Limbo (Ca La Tàlia) corresponent a la fitxa 7A. APROVAT PER UNANIMITAT.
 • Cinquè - PRP2015/1488 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat de verificació del Text refós de la Modificació Puntual núm. 8 del POUM de Cassà de la Selva per a la reordenació de la illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó. APROVAT PER UNANIMITAT.
 • Sisè - PRP2015/1489 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat d’acord d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 12 del POUM de Cassà de la Selva d’instal·lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable. APROVAT PER UNANIMITAT.


RECURSOS ECONÒMICS

 • Setè - PRP2015/1354 Proposta del Regidor d’Hisenda per donar compte de l'informe trimestral de morositat de tresoreria del 3r Trimestres del 2015. NO ES SOTMET A VOTACIÓ
 • Vuitè - PRP2015/1357 Proposta del Regidor d’Hisenda per donar compte de l'Informe en relació al període mig de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva referit al tercer trimestre de 2015. NO ES SOTMET A VOTACIÓ
 • Novè - PRP2015/1457 Proposta del Regidor d’Hisenda per donar compte de l'informe d'intervenció del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, corresponent al tercer trimestre 2015. NO ES SOTMET A VOTACIÓ
 • Desè - PRP2015/1459 Proposta del Regidor d’Hisenda d'acord d'ampliació de la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals. APROVAT PER UNANIMITAT.
 • Onzè - PRP2015/1462 Proposta del Regidor d’Hisenda d'acord de modificació provisional de l'ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. APROVAT PER UNANIMITAT.
 • Dotzè - PRP2015/1474 Proposta del Regidor d’Hisenda per aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 3TC 4/2015. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.
 • Tretzè - PRP2015/1480 Proposta del Regidor d’Hisenda d’acord de modificació provisional de diverses ordenances fiscals. APROVAT PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DELS REGIDORS DE CDC.

 

 • Catorzè- Informes d’alcaldia i regidors.
 • Quinzè - Precs i preguntes.

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà

 

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H