Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de novembre 2017

2017-12 pledesembreResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 30 de novembre de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ. 

 

ORDRE DEL DIA

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal de data 18 de setembre de 2017 (PLE2017/8). Consulta l'acta AQUÍ. >> APROVAT PER UNANIMITAT

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 28 de setembre de 2017 (PLE2017/9). Consulta l'acta AQUÍ. >> APROVAT PER UNANIMITAT

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2017 a 22 de novembre de 2017 (núm. 2017/1040 a 2017/1200). Consulta els decrets AQUÍ. >> ES DONA COMPTE

 

RECURSOS HUMANS

PRP2017/1801 Aprovació plantilla i RLT exercici 2018. >> APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ESQUERRA CASSÀ I 6 ABSTENCIONS DEL PDECAT

 

RECURSOS ECONÒMICS

PRP2017/73 Proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit (3SC 1/2017 ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP). >> APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ESQUERRA CASSÀ I 6 ABSTENCIONS DEL PDECAT

PRP2017/1409 Baixa de drets reconeguts d'exercicis tancats. >> APROVAT PER UNANIMITAT

PRP2017/1700 Donar compte de l'informe d'intervenció del compliment de l'estabilitat pressupostària i nivell de deute del tercer trimestre de 2017. >> ES DONA COMPTE

PRP2017/1742 Modificació de crèdit 3TC 6/2017 i 3CE 7/2017 >> APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ESQUERRA CASSÀ I 6 ABSTENCIONS DEL PDECAT

PRP2017/1749 Donar compte de l’Informe de morositat, 3r Trimestre 2017. >> ES DONA COMPTE

PRP2017/1750 Donar compte de l’Informe PMP, 3r Trimestre 2017. >> ES DONA COMPTE

11.PRP2017/1792 Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2018. >> APROVAT AMB 7 VOTS A FAVOR D'ESQUERRA CASSÀ I 6 ABSTENCIONS DEL PDECAT

 

Informes d’Alcaldia i Regidors.

Precs i preguntes.