Acords Ple 27 de maig 2021

Ple MunicipalL'Ajuntament aprova l'adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, que és el que té les competències en el tema de Serveis Socials. La liquidació econòmica i la integració a la comptabilitat de l'Ajuntament de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, la gestió del qual es va encomanar a l'empresa pública SUMAR el juny de 2020 ha sigut un altre acord.


El juny del passat any, l'Ajuntament de Cassà de la Selva va signar amb Sumar Serveis Públics d'Acció social de Catalunya SL (SUMAR) l'encàrrec de gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia "Sant Josep". A conseqüència d'aquest encàrrec, l'Organisme Autònom que gestionava aquesta Residència es va quedar sense objecte. Un cop sense funcions, l'Organisme Autònom es dissol en el termini de fins a dos mesos de forma obligatòria. S'ha acordat la liquidació, consistent en la cessió global d'actius i passius de l'Organisme Autònom a l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb uns actius d'1.846.748,20 €.

Després de l'aprovació inicial en el Ple del mes de febrer del nou "Servei Públic d'Habitatge", es complementa aquest punt amb el reglament corresponent. 

S'inicia el procediment pel qual l'Ajuntament de Cassà de la Selva s'adhereixi al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. El nostre municipi està legalment obligat a prestar serveis socials mitjançant el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, un servei públic que ofereix serveis socials bàsics i especialitzats des de la seva creació, l'any 2006. L'Ajuntament, que retribueix aquestes prestacions de serveis socials externament, s'adhereix al Consorci plenament per participar en les seves polítiques i gestionar mitjançant els seus òrgans els serveis i les activitats que siguin necessàries per a la realització dels seus objectius socials.

El 4 de març de 2009 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va deixar en suspens l'aprovació definitiva del Pla Parcial del subsector 3 Isoladora A, fins que es presentés un text refós. La presentació per part dels promotors d'aquest nou text refós desencalla el seu desenvolupament urbanístic. El subsector 3 Isoladora està situat a l'oest del carrer del Sud i limitat per la projectada Via de circumval·lació interna i prolonga cap al sud la trama viària provinent de la Rambla Onze de Setembre. Té més de 25.000 m².

Es fa necessari l'actualització de l'annex d'inversions per l'any 2021 davant de la possibilitat de finançar part d'aquestes inversions amb fons propis municipals provinents del romanent de tresoreria i no a través de finançament bancari com s'havia aprovat en el pressupost. En el Ple del mes de desembre de 2020, es va aprovar el pressupost general de l'exercici 2021, on consta l'annex d'aquestes inversions previstes per l'exercici 2021 que ara s'actualitza i que afecten 595.000 €.

Es destina a l'adquisició habitatges de protecció social per valor de 85.000,00 € provinents de fons de romanent de tresoreria. Existeix un gran dèficit històric d'habitatge de protecció social al nostre municipi que ha estat agreujat en el context actual de crisi arran de la situació d'emergència de salut pública provocada per la COVID-19. Aquest pis s'utilitzarà en casos d'emergència social.

El nivell de deute viu (pendent de pagament) és d'1.863.192,73 € que se'n desprèn una ràtio de deute viu del 15,03% sobre els ingressos corrents liquidats, millorant la ràtio de l'any passat que era del 16,21%.