Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de juny 2017

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 29 de juny de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUI.

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.- PRP2017/943 Presa de possessió al càrrec de regidor del Sr. Christian Cortés i de la Fuente. PREN POSESSIÓ.

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

Segon.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 24 d’abril de de 2017. APROVADA PER UNANIMITAT.

Tercer.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 04/05/2017 a 07/06/2017 (núm. 2017/401 a 2017/550). ES DÓNA COMPTE.

 

SECRETARIA

Quart.- PRP2017/953 Aprovació pla normatiu 2017. APROVADA PER UNANIMITAT.

 

RECURSOS ECONÒMICS

Cinquè.- PRP2017/915 Donar compte de l'informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. ES DÓNA COMPTE.

Sisè.- PRP2017/917 Aprovar inicialment els expedients de modificació de crèdit 3CE 5/2017 i 3TC 2/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 2017. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DEL PDeCAT.

Setè.- PRP2017/941 Modificació OOFF núm. 38. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DEL PDeCAT.

 

Vuitè.- Informes d’Alcaldia i Regidors.

Novè.- Precs i preguntes. 

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà