Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de desembre 2016

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari de l'1 de desembre de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

ORDRE DEL DIA
Primer.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 3 de novembre de 2016 a 22 de novembre de 2016 (núm. 2016/881 al 2016/940). Podeu consultar els decrets aquí. ES DÓNA COMPTA DELS DECRETS.


RECURSOS HUMANS
Segon.- PRP2016/1515 Aprovació inicial de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2017. S'APROVA PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DELS REGIDORS DE CIU.

 

RECURSOS ECONÒMICS
Tercer.- PRP2016/1504 Aprovació inicial del Pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2017 i l'aprovació de les bases d'execució del pressupost 2017. Consulta el pressupost aquíS'APROVA PER 7 VOTS A FAVOR DELS REGIDORS D'ERC I 6 VOTS D'ABSTENCIÓ DELS REGIDORS DE CIU.


RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
Quart.- PRP2016/215 Suplement de crèdit 3SC 2/2016 del Pressupost de la Residència Geriàtrica de l'exercici 2016. APROVAT PER UNANIMITAT


Cinquè.- Informes d’Alcaldia i Regidors
Sisè.- Precs i preguntes