Resum dels acords del Ple Municipal ordinari d'abril 2017

2016-4 pleabrilResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 d'abril de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà.

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR


SECRETARIA

  • Tercer - PRP2016/531 Proposta de l’Alcaldia de designació del representant municipal per a la Comissió de garanties d'admissió dels centres educatius de primària i secundària de Cassà de la Selva per al curs 2016-2017. APROVADA PER UNANIMITAT
  • Quart - PRP2016/526 Proposta del Regidor de Medi Ambient d’acord de compliment de la Sentencia 841/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Cinquena): Anul·lació de l'acord del Ple municipal de data 12 de juliol de 2010 que va desestimar el recurs de Servicios Especiales de Limpieza, S.A. i va elevar a definitiva l'adjudicació provisional del Contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida i transport de residus urbans i del servei de neteja viària a CESPA, SA i retroacció del procediment. APROVADA PER UNANIMITAT


CULTURA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I JOVENTUT, FESTES I ESPORTS

  • Cinquè - PRP2016/521 Proposta del Regidor de Promoció Econòmica d’aprovació del reglament de les llicències d'utilització d'espais per a Coworking i per a l'atorgament de les llicències d'ús privatiu del domini públic dels espais habilitats a Can Trinxeria. APROVADA PER UNANIMITAT


RECURSOS ECONÒMICS

  • Sisè - PRP2016/514 Proposta del Regidor d’Hisenda de Modificació ordenança fiscal núm. 24 per Coworking. APROVADA AMB 7 VOTS D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE CIU
  • Setè - PRP2016/511 Proposta del Regidor d’Hisenda de donar compte de l'informe relatiu al Control posterior i financer de l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. ES DÓNA COMPTE
  • Vuitè - PRP2016/520 Proposta del Regidor d’Hisenda d’Informe trimestral de morositat primer trimestre 2016. ES DÓNA COMPTE
  • Novè - PRP2016/522 Proposta del Regidor d’Hisenda d’Informe en relació al període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre del 2016. ES DÓNA COMPTE
  • Desè- PRP2016/548 Proposta del Regidor d’Hisenda de sol·licitud actualització valors cadastrals 2017. APROVADA PER UNANIMITAT

 

  • Onzè - Informes d’Alcaldia i Regidors
  • Dotzè - Precs i preguntes