Acords Ple del 26 de gener de 2023

Ple Municipal 1El primer Ple de l'any porta propostes d'actualitzacions de preus. La plusvàlua urbana, ha d'adaptar-se a la nova normativa en la qual es determinen nous coeficients a aplicar sobre el valor del terreny segons el període de generació de l'increment del valor. S'estableix que els coeficients quedaran automàticament actualitzats anualment, tant a l'alça com a la baixa sense necessitat de modificació de l'ordenança fiscal. A més, només computen el nombre d'anys transcorreguts durant els quals s'hagi posat de manifest l'esmentat increment.

El transport de residus contempla la modificació del cost del servei per a l'any 2023 amb l'aplicació del coeficient de revisió d'1,0754, que s'aplicaran sobre els preus actuals, és a dir, un augment del 7,54%. Aquesta modificació inclou el càlcul i es justifica en l'increment de preus entre setembre de 2021 i setembre de 2022 segons l'IPC estatal. La mesura suposarà un cost de 49.906,14 € (abans d'IVA).

L'adhesió al sistema de compres de combustible per les calderes de biomassa municipals que ha creat la Diputació de Girona, completen l'ordre del dia. Aquest sistema d'adhesió, dona la possibilitat a l'Ajuntament a contractar el subministrament d'estella per subministrar-se de combustible amb un Sistema Dinàmic d'Adquisició (SDA). El sistema dinàmic d'adquisició és una tècnica de racionalització de la contractació per a compres d'ús corrent totalment electrònic i obert durant tota la seva vigència a qualsevol empresa interessada que compleixi amb els criteris de selecció. Es pretén aprofitar l'agregament de la demanda per aconseguir millor ofertes i incrementar la competència.