Acords del ple del 25 d'octubre de 2018

fotople2Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 25 d'octubre de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

1- APROVACIÓ ACTE DEL PLE DE 27/09/2018 -

Aprovat per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 5 PDCAT)

 

2- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

 

3- DONAR COMPTE DEL DECRET 2018/1298 DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. Es nomena Laura Aubert Ribas com a personal eventual a l'àrea de comunicació

 

4- AUGMENT RETRIBUTIU DE L'1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (AJUNTAMENT) 

Aprovat per UNANIMITAT . 12 vots a favor (7 ERC + 5 PDCAT)

 

5- AUGMENT RETRIBUTIU DE L'1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (RESIDÈNCIA) 

Aprovat per UNANIMITAT. 12 vots a favor (7 ERC + 5 PDCAT)

 

6- APROVACIÓ INICIAL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PER L'IMPULS DEL CICLOTURISME I DE LA MOBILITAT URBANA

Aprovat per UNANIMITAT. 12 vots a favor ( 7 ERC + 5 PDCAT)

 

7- APROVAR SOL·LICITUD AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Aprovat per UNANIMITAT. 13 vots a favor (7 ERC + 6 PDCAT)

 

8- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 201. El ple d’aquest dijous al vespre ha aprovat les modificacions de les ordenances fiscals, mantenint totes les bonificacions ja existents i congelant la majoria de taxes i impostos municipals. En les bonificacions actuals, s’ha augmentat del 25 al 30% la bonificació per a famílies nombroses pel que fa a l’impost sobre béns i immobles (IBI). També s’aprovarà una nova mesura que consistirà en bonificar el 25% de l’impost per als contribuents que siguin jubilats amb una renda inferior a la pensió mínima. Podeu consultar la notícia AQUÍ

Aprovat amb 7 vots a favor (ERC) i 5 en contra (PDCAT)

 

9- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 3/2018 PRESSUPOST RESIDÈNCIA 2018 

Aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 5 abstencions (PDCAT)

 

10- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 5/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018

Aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 5 abstencions (PDCAT)

 

11- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 5/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018

Aprovat per 7 vots a favor (ERC) i 5 abstencions (PDCAT)

 

12- CREACIÓ ESTABLIMENT SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA

Aprovat per UNANIMITAT. 12 vots a favor. 7 ERC + 5 PDCAT

 

13- DENOMINACIÓ DEL PARC DEL SUROLÍ, PLACETA DE CA LA MARCEL·LA, CARRER PONENT I PASSATGE DE CANDELL

 Aprovat per UNANIMITAT. 12 vots a favor. 7 ERC + 5 PDCAT

 

14- CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS PRECARI DE TERRENY PER A PÀRQUING PÚBLIC 

Aprovat per UNANIMITAT. 12 vots a favor. 7 ERC + 5 PDCAT

 

15- INFORME D'ALCALDIA I REGIDORS

 

16- PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE 27/09/2018 – Aprovat per unanimitat

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018DECR001209 A 2018DECR1376

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET 2018/1298 DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL

4.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L’1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (AJUNTAMENT) Aprovat per unanimitat

5.- AUGMENT RETRIBUTIU DE L’1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (RESIDÈNCIA) Aprovat per unanimitat

6.- APROVACIÓ INICIAL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PER L'IMPULS CICLOTURISME I DE LA MOBILITAT URBANA Aprovat per unanimitat

7.- APROVAR SOL·LICITUD AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (RESOLUCIÓ TES/1849/2018) Aprovat per unanimitat

8.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2019 Aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra

9.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 3/2018 PRESSUPOST RESIDÈNCIA 2018 Aprovat per 7 vots a favor i 5 abstencions

10.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 5/2018 PRESSUPOST AJUNTAMENT 2018  Aprovat per 7 vots a favor i 5 abstencions

11.- APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 5/2018 PRESSUPOST  AJUNTAMENT 2018 Aprovat per 7 vots a favor i 5 abstencions

12.- CREACIÓ ESTABLIMENT SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA Aprovat per unanimitat

13.- DENOMINACIÓ DEL PARC DEL SUROLÍ, PLACETA DE CA LA MARCEL·LA, CARRER DE PONENT I PASSATGE DE CANDELL  Aprovat per unanimitat

14.- CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS A PRECARI DE TERRENY PER A PÀRQUING PÚBLIC  Aprovat per unanimitat

15.- INFORMES D'ALCADIA I REGIDORS

16.- PRECS I PREGUNTES