• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

logo blau aj1- Aprovació acta ple de 28/03/2019

2- Aprovació acta ple de 01/04/2019, sessió extraordinària

3- Donar compte de decrets d'alcaldia núm 2019/582 a 2019/755

4- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mònica Ricou

5- Proposta d'acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

6- Modificació plantilla i relació de llocs de treball de la residència geriàtrica Sant Josep

7- Aprovació sol·licitud i memòria del programa de subvencions de projectes singulars que afavoreixen una economia baixa en carbó en el marc del PO FEDER de creixement sostenible 2014-2020

8- Aprovació pla manteniment cementiri any 2019 presentat per FUNUS Girona SLU

9- Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva

10- Aprovació conveni urbanístic Germans Cañet Xirgu SL, Josep Font Guibas i Ajuntament

11- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de la finca de la carretera Provincial, 25-27 antiga fàbrica Rich Xiberta per aparcament públic.

12- Aprovació definitiva del projecte executiu prevenció d'incendis

13- Ratificació dissolució CILMA

14- Aprovació iniciat modificació de crèdit 3SC_01_2019

15- Aprovació inicial modificacions de crèdit 3SC 01/2019 i 3CE 01/2019 pressupost de la residència geriàtrica Sant Josep

16- Bonificació IBI per lloguer social

17- Aprovació adhesió al pacte en contra la segregació escolar a Catalunya

18- Donar compte pla anual control financer 2019

19- Informes d'alcaldia i regidors

20- Precs i preguntes.

logo blau ajDilluns, 1 d'abril, a les 7 del vespre tindrà lloc una sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament, amb un únic punt a l'ordre del dia:

-Sorteig per l'elecció dels membres de les meses per les eleccions a les Corts Generals del 28 d'abril de 2019.

logo blau ajEl proper dijous, 28 de març, tindrà lloc el ple municipal ordenari. Tinrà lloc a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:


1- Aprovació de l'acta anterior

2- Donar compte de decrets d'alcaldia núm. 2019/349 a 2019/581

3- Programa d'actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en sòl no urbanitzable

4- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d'un tram del camí públic del Veïnat d'Esclet (Polígon 11, parcel·la 9005)

5- Conveni urbanístic amb l'entitat mercantil BREPE SLU i MARCOS ESTEVE PANELLA I ANDREU JUANALS FUSTER per a la modificació del POUM de Cassà de la Selva respecte el Pla de millora urbana PMU A01 Can Molinas

6- Conveni de cessió ús finca registral 8613 entre els carrers Primitiu Artigas, Doctor Robert i Hospital per l'aparcament públic

7- Conveni de cessió ús finca registral 2699 al carrer Gospital per aparcament públic

8- Aprovació del pla de Foment del Voluntariat

9- Declaració concurrència per bonificacions ICIO

10- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

11- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2018

12- Donar compte de l'informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018

13- Donar compte de l'informe d'omissió de la funció interventora de l'exercici 2018

14- Informe d'alcaldia i regidors

15- Precs i preguntes