Noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

A partir de la declaració de la COVID-19 com a pandèmia per part de l'OMS, i davant la previsió en els propersdies i setmanes d'un increment del nombre de casos que pugui portar al colapse el sistema sanitari, ultra lesmesures dràstiques que s'han adoptat mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la quals'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en relació ambl'activitat dels centres d'educació i universitaris, és del tot necessari establir noves mesures per mitigar elsefectes ascendents de la taxa de transmissibiitat de la infecció.

Aquestes mesures abasten a diferents àmbits materials perquè responen a l'objectiu d'afectar i reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana, i se centren en la protecció general de la població i, en especial, dels grups socials més vulnerables.

 

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1; i enaplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en materia de salut pública, de la Llei14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i de la Llei4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,


1 S'adopten les mesures preventives següents:
a) El tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya

b) En l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salutmental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d'urgència onecessitat justificada i en tot cas s'ha de preservar el dret d'acompanyament mínim i de cura al final de la vida.

c) En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan no és pot garantir laseparació espais i professionals entre els dos serveis.

d) En relació amb els serveis penitenciaris i de justicia juvenil, la restricció de les sortides programades perparticipar en activitats culturals i esportives col·lectives; la suspensió de visites col·lectives a l'interior delsequipaments per part de pesones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin amotius de seguretat, judicials o sanitaris; i l'ajornament dels trasllats del sistema català a l'espanyol, iviceversa.

e) El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i de les ludoteques de la Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats que desenvolupin els mateixos serveis que elscentres esmentats.
Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als usuaris del centre de dia,concretament, per a les persones que en fan ús en virtut del conveni de places de menjador amb l'ajuntamentcorresponent, i les persones en situació assimilable. En tots els casos se n'han d'identificar els usuaris. Aixímateix, l'ús d'aquests serveis s'ha de fer d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

f) L'anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d'intervenciósocioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d'aquelles situacions d'atenció socialimprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats enl'àmbit de l'atenció a la infància en risc.

g) La suspensió per part de les entitats d'educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitatsen l'àmbit del lleure que impliqui la coincidència d'infants i joves de centres educatius diferents.

Així mateix, se suspenen totes les activitats col·lectives, actes públics i sortides o viatges en grup, en les que participin infants o joves, promogudes per les associacions juvenils, les entitats de serveis a la joventut o elsorganismes de joventut de les administracions públiques, com també el programa “Vacances en família”, i les estades en albergs públics de l'Administració de la Generalitat excepte els casos que allotgin persones enacolliment social o en residència per motius de mobilitat obligada. S'ajornen, d'altra banda, la realització delscursos de formació de caràcter presencial d'educadors o educadores en el lleure.

h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure,mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuitat, amb elbenentés que hauran de complir la resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures dedistanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.

i) La suspensió de les activitat grupals i formatives presencials en els centres i entitats de formació queexecuten programes i serveis en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació i de la resta de polítiquesactives d'ocupació.

j) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial de les Escoles Agràries delDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

k) La suspensió de les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d'oci, activitats culturals,religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000persones.
En el cas que aquestes activitats tinguin un aforament de menys de 1.000 persones, els promotors poden optarentre la suspensió total de l'activitat o que es mantingui l'activitat amb un màxim d'un terç de l'aforament, pergarantir una separació de seguretat adequada entre les persones participants.
Pel que fa als espais amb un aforament superior a mil persones, també es pot mantenir l'activitat sempre quel'assistència no superi un terç de l'aforament màxim i, en cap cas, el nombre màxim de 1.000 persones.
Als efectes de comptabilitzar l'aforament, cal que es faci referència a les sales o espais tancats i concrets on esdugui a terme cada activitat i no a la suma de les diferents sales i activitats quan es tracti d'equipaments multisala.
Les limitacions i suspensions anteriors tenen reconeguda la causa de força major.

l) En l'àmbit de l'Esport i de l'Actvitat Física: la recomanació d'ajornar o suspendre les competicions iesdeveniments esportius d'especial rellevància previstos de ser realitzats a Catalunya; la recomanació deltancament de totes les instal·lacions esportives, tant de titularitat municipal com privada; el tancament delsCentres de Tecnificació Esportiva d'Esplugues de Llobregat, Banyoles, Ripoll, Amposta, Lleida, La Seu d'Urgell iLa Vall d'Aran; la suspensió de serveis i activitats del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès per alsgrups i esportistes, exceptuant els classificats o amb opcions de classificació per als propers JocsOlímpics/Paralímpics o equivalents, i el tancament del Canal Olímpic de Catalunya i dels centres de l'InstitutNacional d'Educació Física de Catalunya de Barcelona i de Lleida.

m) La limitació de la prestació dels serveis publics a aquells estrictament necessaris per garantir el correctefuncionament dels serveis bàsics o estrategics. A aquests efectes, es restringueix la mobilitat del personal alservei de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudicid'aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis publics abans esmentats.

--2 Es recomana per a les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties cròniques o pluripatològiqueso amb estats d'immunosupressió l'adopció de les mesures següents:

a) Evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d'estricta necessitat, i en qualsevol cas hand'evitar els espais de concurrència pública on no sigui possible que es mantingui una distància de seguretatinterpersonal d'almenys un metre.

b) Evitar que facin ús dels mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà i suburbà.

--3 La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies,i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

--4 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució,--4 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l'apartat 1 d'aquesta Resolució,amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les personesfísiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

--5 Es deixa sense efecte la lletra b) de l'apartat 1 de la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març, per la quals'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció iel control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8082A, d'11.3.2020).

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H