Inscripcions per a paradistes a la Fira de Santa Tecla obertes fins al 31 de juliol

Els paradistes que vulguin participar a la Fira de Santa Tecla de Cassà de la Selva, que tindrà lloc del 20 al 22 de setembre de 2019, poden presentar la seva sol·licitud fins al 31 de juliol

 

Per raons d’organització, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es reserva el dret d’ampliar aquests terminis.

Requisits per a la presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de tramitar en línia a través de la Seu Electrònica la instància genèrica i adjuntar-hi com a annex tota la documentació requerida, per a cada parada de venda per a la qual se sol·liciti autorització.

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, les persones següents tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública:

- Les persones jurídiques

- Les entitats sense personalitat jurídica

- Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional.

- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (Rambla Onze de Setembre, 111)

A la instància s’haurà d’especificar els productes que es vol posar a la venda i els metres lineals i de fondària que es vol ocupar.

La documentació a adjuntar a la sol·licitud és la següent:

- DNI o NIE del/de la sol·licitant o persona que legalment el/la representi

- En el cas de persones jurídiques, NIF o CIF de l’empresa

- En el cas d’entitats i associacions, CIF i acta fundacional o de constitució de la junta

- Pòlissa i últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil

- Darrer rebut d’autònoms

- Alta al cens d’activitats econòmiques

- Fotografies del producte i de la parada que portareu

- Acreditació de la formació en higiene alimentària, en el cas del sector alimentari

- Còpia del registre sanitari, en el cas del sector alimentari.

 

Criteris de selecció de les parades

 

Els criteris per a l'adjudicació de parades serà el següent:

- Ordre d’entrada de la sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

- Mixt comercial. Ateses les limitacions d’espai es podran limitar el nombre de parades de productes repetits tenint com a referència l’ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

- Idoneïtat de l’article de venda

Les sol·licituds rebudes fora de termini, seran objectes de denegació, si bé l'organització es reserva el dret, en cas de disposar d'espais lliures, de poder adjudicar-los discrecionalment.

 

Taxes fiscals per a l’ocupació del domini públic per a la instal·lació de parades durant la Fira de Santa Tecla.

Estan regulades a l’ordenança fiscal número 21, tarifa tercera.