• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

Des del 2008 les dades de recollida selectiva de residus han anat baixant i aquest 2014, sembla que s'inverteix la tendència i augmenta la recollida selectiva de paper, envasos i vidre.

Si comparem amb el que es va recollir el 2013, el 2014 la recollida selectiva dels envasos de vidre ha augmentat en un 10,31 %, la dels envasos lleugers (brics, llaunes i envasos de plàstic) ha augmentat també un 5,73 % i el paper i cartró ha augmentat un 0,73 %.

Pel que fa a la recollida de residus a la deixalleria, s'ha passat dels 338,5 tones el 2013, a les 370,5 tones el 2014.

Per altra banda, la recollida selectiva de la fracció orgànica, podem dir que es manté, amb una pujada mínima respecte el 2013 del 0,7%, situant-se en les 665,7 tones aquest any 2014.

Una altra dada interessant que cal conèixer és el percentatge de residus que es barregen amb els residus orgànics al contenidor de la orgànica i que no corresponen a aquesta fracció. La dada de Cassà és del 8%, que són 52 tones de residus pel 2014. L'interés de la dada és doble, ja que per una banda indica que del reciclatge dels residus orgànics s'obtindrà un compost de menys qualitat, i per altra banda cal tenir en compte que si els residus arriben molt bruts a la planta de compostatge es penalitza el preu del tractament fent encarir el cost del servei.

El tractament de la fracció orgànica ens costa 16,66 euros per tona neta que es recull separadament i entra a la planta de compostatge de Solius. Aquest és el preu que resulta de restar el preu d'entrada a la planta de compostatge, 44.767 €/any i uns diners que ens retorna la Generalitat en concepte de la quantitat i qualitat dels residus orgànics recollits i tractats, que aquest any ha estat de 33.675€. El fet de produir impropis encareix aquest preu de gestió i genera una factura complementària de 9.523€, per tant parlem que cada tona de residus no orgànics que va a aquest contenidor ens costa de 181,70€.

També augmenta lleugerament la producció dels residus que no es seleccionen per reciclar, els que anomenem fracció resta, que arriba als 2.316.780 kg, un 0,6 % més que l'any anterior.

Aquesta fracció és la que costa més diners a l'Ajuntament, i per tant al ciutadà, ja que al preu d'entrada a l'abocador, en el nostre cas, l'abocador de Solius, a Llagostera, s'hi ha de sumar un impost addicional que cobra la Generalitat, ideat per penalitzar a qui menys recollida selectiva faci. La factura de Solius pel residu resta és de 61,53€ per tona, en total 149.211€ l'any 2014. La Genralitat té molt clar que cal reciclar, i han decidit que aquest preu de tractament dels residus que no es reciclen augmentarà any a any fins arribar a ser 61% més car el 2020.

En conclusió, podem fer una lectura positiva de les dades, amb aquest augment de la recollida d'algunes fraccions. Però cal que siguem exigents, ja que la societat i l'administració així ho demana i ens impulsa a millorar constantment.