Aprovada la subvenció per a una nova caldera de biomassa

En data 18 de febrer es va aprovar la resolució favorable de la subvenció a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del Programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020, i que es concreta en la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per subministrar els edificis de la Residència Geriàtrica i a l’Escola Puig d’Arques.

 El projecte executiu el va realitzar l’empresa ENGICO2EN SLP i es va  aprovar  per unanimitat en el Ple del mes de febrer de 2019. El projecte es va aprovar en el Ple de l’abril de 2019.

 

“Conceder a AYUNTAMIENTO DE CASSA DE LA SELVA, una ayuda por importe máximo de 168.565,72 € al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, para llevar a cabo el proyecto con las actuaciones descritas anteriormente, en los siguientes términos y condiciones aplicables.”

 

L’ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible 2014- 2020, dins de l’Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni.

L’objectiu és augmentar l’ús de las energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificis i afavorir  la generació a petita escala en punts a prop d’on es consumeixen.

A més d’aquesta subvenció, s’hi ha se sumar la de la Diputació. El programa BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, finançat pel programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, en virtut de l’acord de subvenció número 64978, duu a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals de les comarques gironines encomanen en matèries d’eficiència energètica i energies renovables.

L’Ajuntament de Cassà va sol·licitar el Pla de serveis per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables i per a la promoció de la biomassa forestal a les comarques gironines i va sol·licitar la subvenció de calderes de biomassa de la Diputació de Girona.

Per aquest motiu, el contracte es planteja com un contracte mixt, en què, a banda de realitzar les obres d’instal·lació de la caldera de biomassa, es realitzi el subministrament d’energia tèrmica (a partir de biomassa) i també els serveis de gestió energètica, manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació abast del projecte.

Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa de calor, sigui l’encarregada de dur a terme les diferents prestacions del contracte.

S’estableix un pressupost base de licitació de 412.743,92 euros, sense IVA.

Per tant, el total de subvencions aprovades seran una de de lInstituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 168.565,72 €, i una de la Diputació de Girona, de 85.000 € (Diputació de Girona – Programa BEenergi (Medi Ambient, Àrea de Territori i Sostenibilitat).

En un termini màxim de 6 mesos s’haurà d’acreditar haver començat la tramitació dels procediments de contractació dels subministraments, obres i serveis necessaris.

L’actuació consistirà en la instal·lació de dues calderes de biomassa de 250 kW de potencia nominal, que seran alimentades per estella forestal i subministrarà calor en forma de xarxa de calor distribuïda als edificis de gestió municipal de la Residencia Geriàtrica Sant Josep i a l’Escola de cicle infantil i primària CEIP Puig d’Arques, que actualment tenen sistemes individuals de calefacció i producció d’aigua calenta, que funcionen amb gas natural.

Les calderes i la sitja d’emmagatzematge de combustible es situaran a l’edifici de la Residència Geriàtrica. La construcció de la sitja d’emmagatzematge serà de formigó i amb un acabat especial per a la seva integració en la construcció, aprofitant els baixos de la Residencia, un espai que no té ara per ara cap ús.

L’empresa adjudicatària es compromet que l’estella subministrada procedirà de la gestió forestal sostenible, que es podrà acreditar amb un sistema de certificació forestal (PEFC o FSC).

 

Característiques principals: Generador d’energia

  • Model de caldera proposat: 2ut SL – 250 T/6R
  • Nombre d’edificis connectats a la xarxa de calor 2: residència i escola
  • Es proposa la instal·lació de dues calderes de 250 kwt de potència unitaris i tres acumuladors d’inèrcia de 3000 litres cadascun.
  • Combustible
  • Combustible a substituir: Gas Natural
  • Combustible a utilitzar: Biomassa forestal
  • PCI: 3.500 kCal/kg
  • Grau d’humitat màxim: 50%
  • Origen: Gestió forestal dels boscos pròxims al municipi
  • Reducció de tones de CO2: 134,49 tnCO2 eq/any

 

L’emplaçament d’aquest projecte abasta una extensió construïda de 6.870 m2, i es troba ubicada a la zona compresa entre els carrers del Suro, rambla Onze de Setembre i la zona esportiva de Cassà de la Selva.

En data 18 de juliol de 2019, es va reunir la mesa de contractació de les esmentades prestacions, i s’hi van presentar 8 ofertes.