Celebració del Ple municipal ordinari del 30 de març de 2023 a les 19 h

2023 03 30 Ple MunicipalEn el Ple ordinari de març entren a aprovació diversos controls financers que garanteixen la correcta assignació dels recursos públics. Es prenen mesures en previsió del desenvolupament del projecte d’urbanització del carrer Provincial, per tal de trobar solucions a la manca d’aparcament. També s'assignen recursos provinents dels romanents de tresoreria de l'exercici destinats a diverses partides, fruit de les necessitats que sorgeixen i de l'acció de govern.

1.- Aprovar l'acte del Ple del 23/02/2023.

 

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2023/0285 al 2023/0604.

 

3.- Aprovació definitiva de la nova redacció dels Estatuts de l'Entitat Mercantil de Gestió de Serveis Municipals S.L.

Un cop passat el termini d’exposició pública, sense haver-se registrat cap al·legació, entra en el Ple l'aprovació definitiva dels estatuts que modifica l'òrgan d'administració per tal que sigui un administrador únic amb vista a la integració futura de la societat a la corporació municipal.

4.- Aprovació de la suspensió potestativa de l'atorgament de llicències o comunicats i altres autoritzacions municipals, amb la finalitat de procedir a l'estudi per a la tramitació de la modificació puntual núm. 24 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva per a la qualificació de zones d'aparcament al voltant del carrer Provincial.

Amb la previsió que la futura urbanització del carrer Provincial pugui requerir el manteniment de les actuals places d'aparcament existents a les parcel·les entre el carrer Provincial i el carrer del Castell, es proposa suspendre en l'àmbit de les parcel·les situades al carrer Provincial, núm. 66-68, 70 i 72 l'atorgament de llicències i autoritzacions municipals.

En el futur, l'estudi per a la tramitació de la Modificació puntual núm. 24 del Pla d'ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva podrà determinar les zones d'aparcament a l'entorn.

5.- Modificació de l'annex de l'ordenança fiscal núm. 3

El Govern municipal considera convenient potenciar la implantació de serveis sanitaris públics mitjançant una fiscalitat més beneficiosa. Es proposa l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 de l'ICIO introduint els centres sanitaris públics com a supòsits previstos de "l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres", per tal que gaudeixin d'una bonificació del 95% aquelles construccions, obres o instal·lacions en centres de titularitat pública educatius, sanitaris i del patrimoni històric – artístic.

6.- Declaració de concurrència de bonificacions ICIO del mes de març 2023

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 5 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament: Una bonificació del 95% de l'impost, per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals i quatre bonificacions del 95%, de l'impost per les obres de rehabilitació en edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva

7.- Modificació per a suplement de crèdit 3SC 2/2023

Per valor de 1.008,87 € procedents d'una partida destinada a tractaments de plagues, s'aplica a la partida destinada a la recollida d’animals.

8.- Modificació de Crèdit 3SC 1/2023

Per valor de més de 205.000€ procedents de romanent de tresoreria, s'apliquen diverses partides destinades a la compra de material municipal i serveis. Les partides que reben més aportacions són en concepte d'instal·lacions esportives, estudis tècnics, programació cultural i arrendaments.

9.- Modificació de crèdit 3CE 1/2023 per a la subvenció a la Fundació Institut Català del Suro.

Per valor de 3.005,06 € procedents de la partida per una subvenció a la Fundació Institut Català del Suro per activitats anuals, s'aplica la quota anual com aportació a l'Institut Català del Suro.

10.- Modificació de crèdit 3CE 2/2023 per a la inversió de la inversió de reposició per a la piscina.

Es proposa aquest expedient de crèdit extraordinari per tal de dotar econòmicament inversions de reposició en serveis esportius municipals per valor de 13.000€ a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

11.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 4.695,32 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

12.- Retre compte de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2022.

Com cada any, el pressupost es liquida tenint en compte la recaptació de drets i al pagament d'obligacions a 31 de desembre. La liquidació permet aplicar les magnituds pel funcionament i les polítiques del present any. Ara s'aprova aquest compte que assigna a l'Ajuntament un actiu de quasi 40 milions d'euros i un resultat pressupostari en termes ajustats positiu d'1.364.581,58 €. La liquidació dona informació detallada de les magnituds de despesa i ingressos per capítols, resultats i romanents tant de l'Ajuntament, com la resta d'entitats municipals.

13.- Retre compte del resultat de l'exercici control intern 2022.

Es dona per assabentat del resum dels informes anuals referits per la intervenció. Es presenta un resum de les diferents actuacions interventores amb les corresponents recomanacions per resoldre deficiències o introduir millores en la gestió. S'han emès 48 informes d'omissió de la funció interventora. També s'han emès 28 informes d'intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.

14.- Retre compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2023 modificat.

El Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2023 determina el marc de les actuacions de control financer corresponents a l'exercici 2022. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

15.- Retre compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2023

La Intervenció local elabora anualment coincidint amb l'aprovació del compte general, l'informe resum les actuacions més significatives per les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior. De resultes d'aquest informe es desprenen unes recomanacions i un Pla d'acció. L'informe té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A més, verifica el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic institucional d'aquesta entitat local.

16.- PUNTS URGENTS:

16.1- Modificació de crèdit 3SC 3/2023

Es proposa aquest expedient de crèdit extraordinari per tal de dotar econòmicament combustible i manteniment de la caldera de biomassa a la zona esportiva per valor de 16.000 € a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

17.- Informes d'Alcaldia i regidors.

18.- Precs i preguntes