Celebració del Ple municipal ordinari el 29 de setembre de 2022, a les 19 h

2022 09 29 Ple MunicipalAquest mes, entren al Ple diferents temes d'aspecte normatiu de les modificacions de les ordenances fiscals. Es dona un nou impuls al canvi de model de recollida d’escombraries cap a un model de recollida d’escombraries més responsable i sostenible, que significarà un canvi significatiu en el nostre dia a dia, amb l’encàrrec del projecte que defineix els grans trets i requisits del servei.

Per altra banda es formalitzen els convenis amb diferents centrals de compra que ens permeten accedir a millors condicions. Les bonificacions ICIO i la declaració de les dues festes locals per dilluns 05 de juny i el dimarts 06 de juny, de l'any 2023 completen aquest Ple municipal. Podeu seguir el Ple Municipal a Ràdio Cassà i al canal de Youtube de l'ajuntament @ajcassa.

1.- Aprovar l'acta del Ple municipal de 28/07/2022.

 

2.- Aprovar l'acta del Ple municipal extraordinari i urgent d'1/09/2022.

 

3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/1698 a 2022/2083.

 

4.- Aprovació de les festes locals de Cassà de la Selva per a l'any 2023.

Es declaren que les dues festes locals del municipi de Cassà de la Selva seran el dilluns 05 de juny i el dimarts 06 de juny, de l'any 2023.

5.- Modificació no substancial del Contracte de Concessió de serveis per a la Gestió i Explotació de les Zones d'Estacionament Regulat a la Via Pública al Municipi de Cassà de la Selva.

En el passat Ple municipal del mes de juliol, es va acordar la concessió del servei d'explotació de la zona blava que es troba en funcionament. Ara es proposa modificar la liquidació que fa el contractista a l'Ajuntament que és setmanal i passa a ser mensual amb la conformitat del contractista.

6.- Annex del Conveni Marc de Delegació entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i valorització dels residus municipals mitjançant recollida porta a porta.

Continuant amb el planejament per a la implantació del canvi de model per al servei de recollida d'escombraries, des de l'actual sistema de recollida amb contenidor a un altre model de recollida porta a porta, es formalitzen en el present conveni l'estudi de diferents aspectes del nou model de recollida. A l'encàrrec es defineixen quins són els requisits que regiran el servei, com la freqüència, les fraccions, els tipus d'usuaris, horaris, mitjans de recollida, elements d'aportació als habitatges i comerços, suport tecnològic, atenció ciutadana, etcètera. Al treball es preveuen aspectes com campanyes d'informació i educació ambiental, sistemes d'emergència i el cost previst del servei.

7.- Modificació dels estatuts de Gestió de Serveis Municipals, S.L. per tal d'establir, com a òrgan d'administració, un administrador únic.

S'aprova inicialment redactar una modificació dels estatuts de la societat municipal que gestiona l'àrea d'esports amb la finalitat d'establir un administrador únic.

8.- Declaració concurrència bonificacions ICIO agost.

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 7 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament:

Quatre bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de 35 anys. Dues bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació en Masos situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s'acrediti que tenen una antiguitat superior a 80 anys. Una bonificació del 25% de l'impost per les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l'inici de noves activitats econòmiques.

9.- Modificació d'Ordenances Fiscals 2023.

Es modifiquen diferents aspectes de les Ordenances Fiscals 1, 3, 4 i 12 per tal de concretar punts que no eren prou específics i restaven a la interpretació de la norma en alguns casos. En l'ordenança número 4, s'estableix la bonificació del 90% en l'impost de plusvàlua per la transmissió a familiars directes de béns per mort del titular si aquest habitatge és l'habitual i es manté el 25% en altres casos. En l'ordenança 12, es contemplen bonificacions al servei de recollida d'escombraries per pobresa, per l'ús de la deixalleria. També hi ha un increment del 5% del tribut a industrials, mantenint la taxa a la resta de subjectes.

10.- Aprovació del Compte General del Pressupost 2021.

Com cada any, el pressupost es liquida tenint en compte la recaptació de drets i al pagament d'obligacions a 31 de desembre. La liquidació permet aplicar les magnituds pel funcionament i les polítiques del present any.

Ara s'aprova aquest compte que assigna a l'Ajuntament un actiu de quasi 40 milions d'euros i un resultat pressupostari en termes ajustats positiu d'1.364.581,58 €. La liquidació dona informació detallada de les magnituds de despesa i ingressos per capítols, resultats i romanents tant de l'Ajuntament, com la resta d'entitats municipals.

11.- Ratificació de l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Es formalitza el conveni amb l’ACM que permetrà accedir a compres amb les millors condicions.

12.- Conveni entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i la Comissió Central de Subministraments per a establir les condicions de participació en el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya.

Es formalitza el conveni amb el Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya, que permetrà accedir a compres amb les millors condicions.

13.- Adhesió a la central de contractació de l'estat, a través de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Es formalitza el conveni amb la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que permetrà accedir a compres amb les millors condicions.

14.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 32.796,52 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

15.- Suplement de crèdit per amidaments de Can Parera 3SC 7/2022.

Se suplementa la partida destinada a manteniment d'edificis administratius per tal de cobrir les millores sobre la construcció i no previstes al projecte de la remodelació de Can Parera, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer.

16.- Informes d'alcaldia i regidors.

17.- Precs i preguntes.