Celebració del ple municipal ordinari, el 26 de maig de 2022, a les 19 h

2022 05 25 Ple MunicipalEn aquest ple de maig hi ha diverses propostes de regulació del planejament urbanístic, els acords que afecten les retribucions del personal de l’Ajuntament i la proposta de noves bases per regular les subvencions a les entitats esportives. També es porta a ple, la proposta d’un nou Pla Antifrau que servirà per augmentar el grau de transparència en la gestió i permetrà complir amb els requisits per optar als programes de subvenció europeus Next Generation i l’aprovació inicial del reglament per l'adjudicació de lloguer social d'habitatges entre altres temes.

1.- Aprovar l'acte del Ple del 28/04/2022.

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/967 al 2022/1210.

3.- Aprovació de la comptabilitat del tècnic informàtic.

Es declara la compatibilitat per a dur a terme una segona activitat del tècnic informàtic municipal en el sector privat.

4.- Modificació de la plantilla i RTL de l'any 2022.

Es proposa modificar la Plantilla de personal aprovada pel Ple de la corporació en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2021 en el sentit de modificar les competències que haurà d'assumir el futur ocupant de la plaça de Cap de Brigada que passa d'estar definit com a grup C2 a grup A2.

5.- Aprovar la modificació de l'article 12 de l'acord regulador de condicions del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Cassà de la Selva

L'Ajuntament i representants dels treballadors es troben en un procés negociador què ha de determinar un nou conveni laboral. Una part important de les negociacions es refereixen a les retribucions de les hores extres, punt en què s'ha arribat a un acord i que se sotmet a aprovació en aquest punt mentre es continua avançant en la negociació col·lectiva.

6.- Desafectació de 44 llits de la Residència Geriàtrica Sant Josep per cessió gratuïta a entitats sense ànim de lucre.

Es desafecten 44 llits de la residència Geriàtrica Sant Josep atès que ja no es consideren adequats per la funció necessària a la qual està destinada i s'han de renovar. Els antics llits se substitueixen per uns de nous llits amb rodes i carro elevador mitjançant licitació pública.

D'aquesta forma, el material desafectat resta disponible per ser donat a alguna institució sense ànim de lucre, ja que es troben en bon estat.

7.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la gestió de projectes Vinculats al Pla de Recuperació, Transformació, i Resiliència, finançats amb els fons europeus anomenats Next Generation.

L'Ajuntament implanta un sistema de lluita i denuncia contra el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte d'interessos que sigui contrari als principis d'integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

El Pla de mesures antifrau, és necessari per portar a terme els projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats amb fons europeus anomenats Next Generation.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha redactat el present Pla de Mesures Antifrau amb l'objectiu d'establir els mecanismes i procediments de control i actuació que han de regir en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès dins de l'administració municipal. Afecta a tot el personal, òrgans municipals i resta d'entitats relacionades. Es crea l'òrgan que ha de vetllar pel compliment del present Pla, el Comitè Antifrau, format per tècnics, que avaluaran, executaran i donaran compte dels acompliments del Pla.

8.- Aprovació inicial del reglament d'adjudicació dels habitatges socials de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

En el Ple del mes de març es va aprovar la licitació per a l'obtenció d'una borsa d'habitatge social. Ara es proposa l'aprovació inicial del reglament que regularà l'adjudicació d'aquests habitatges per a les persones que necessiten accedir a un habitatge de caràcter temporal en règim de lloguer.

 

9.- Adhesió al Pla de Serveis en Matèria de Gestió Documental i Tractament Arxivístic a les comarques de Girona del Consell Comarcal del Gironès.

L'Ajuntament s'adhereix al Pla de Serveis en matèria de gestió documental i tractament arxivístic del Consell Comarcal del Gironès. D'aquesta forma l'Arxiu Municipal s'integra en el conveni que el Consell Comarcal té amb el Departament de Cultura per rebre una sèrie de serveis com la gestió de fons documentals, gestió d'accés documental, aplicació de quadres de classificació normalitzats o digitalització de documents històrics entre altres serveis.

10.- Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions per al manteniment de l'activitat de les entitats esportives de Cassà de la Selva.

L'Àrea d'Esports municipal va determinar posar en marxa un nou procediment per assignar les subvencions a les entitats esportives del poble.

El nou model respon als criteris de transparència, publicitat i oportunitat, incentiva la competitivitat i l'efectivitat de les activitats associatives. Per altra banda, es mantenen els recursos pressupostaris destinats a les subvencions per aquestes activitats. Els serveis municipals d'esport continuen amb el seu compromís amb les entitats, donant tot el suport necessari en la transició al nou model.

Les bases tenen per objecte fixar els criteris i regular el procediment per a la concessió de subvencions, en matèria esportiva, que atorgui l'Ajuntament per a l'any 2023. El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva. Les subvencions es concedeixen mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin. Distingeixen entre les aportacions al manteniment de l'activitat ordinària de l'entitat i l'organització d'esdeveniments al municipi.

11.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 4.315,88 €..

12.- Aprovació inicial de l'ordenança municipal d'ús dels edificis i instal·lacions dels centres públics d'educació infantil i primària de Cassà de titularitat demanial municipal.

La nova ordenança que regula l'ús dels espais educatius municipals contempla un més gran aprofitament d'aquests espais per l'ús per part de la societat. Podran fer activitats en aquestes instal·lacions les AMPA/AFA de l'escola, o qualsevol sol·licitant sense ànim de lucre, sempre que no comporti incompatibilitats amb l'activitat educativa del centre. Les activitats fruit d'aquesta ordenança han d'estar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes i promoure valors i actituds positives de caràcter educatiu, cultural, artístic, cívic i esportiu.

13.- Modificació puntual núm. 15 del POUM de modificació del Pla d'actuació urbanística municipal.

Davant la proposta d'urbanitzar el sector SUND 2.1B Matamala-Salvador Espriu, s'inicia la modificació del planejament amb una consulta durant un període de trenta dies prèvia a l'aprovació inicial. El SUND 2.1B contempla el desenvolupament urbanístic d'un sector que confronta amb el carrer Salvador Espriu, ja urbanitzat, amb una tipologia d'edificacions per les quals hi ha demanda.

14.- Modificació puntual núm. 22 del POUM a l'àmbit del Pla de Millora Urbana del PMU C08 Les Serres II

S'inicia la modificació del planejament amb una consulta durant un període de trenta dies prèvia a l'aprovació inicial. Es tracta d'una zona intermèdia de la zona industrial situada entorn del giratori del carrer Marina (C-250a), a l'altura de la Rambla Onze de setembre. La manca de desenvolupament d'aquesta zona intermèdia, ocasiona un greuge a la resta de l'àmbit i ha originat una sentència judicial que obliga a canviar la situació existent. L'Ajuntament ha propiciat un consens entre els afectats per assegurar la resolució del sistema urbanístic amb el millor resultat possible per a tots els propietaris, mantenint la compatibilitat de l'ús residencial dintre d'un sector industrial.

Per donar viabilitat al desenvolupament del PMU, es redueix la càrrega urbanística del sector i s'ajusten les possibilitats d'actuació en aquest indret.

15.- Modificació puntual núm. 23 el POUM per a l'intercanvi de qualificació de dues parcel·les de sòl privat lliure d'edificació i zona verda i millores en la vialitat al carrer Metall.

Es proposa la modificació puntual amb una consulta de trenta dies prèviament a l'aprovació inicial d'aquest intercanvi de qualificació. Es tracta de racionalitzar el planejament SUD 1.8 que afecta l'empresa Construccions Tècniques S.L. (Metall-lògic S.L.).

Aquesta mesura permetrà un intercanvi de qualificacions de terrenys un cop s'hagi aprovat per part del Servei Territorial d'Urbanisme.

El resultat serà que l'empresa podrà reunir en una sola zona els terrens de la seva propietat que ara té dividits i l'Ajuntament disposarà d'una zona verda contigua a la Riera Susvalls més gran i accessible. Per tant, la zona municipal passa de tenir una parcel·la de 3.231 m² a un altre de 5.892 m², mantenint un altre de 1.355 m2.

Les parcel·les continuen essent lliures d'edificació i no computen a efectes del càlcul de l'edificabilitat i, en conseqüència, es mantenen els usos i aprofitaments.

16.- Informes d'alcaldia i regidors.

17.- Precs i preguntes.