Celebració del Ple municipal ordinari del 30 de març de 2022, a les 19 h

Ple MunicipalAquest mes, el Ple municipal incorpora diversos punts de control econòmic i financer que donen compte de les principals magnituds econòmiques i de la funció interventora. Es regulen dos serveis municipals amb la corresponent reglamentació: el servei d'Escola Municipal d'Art i el del Servei d'Aigua Potable i Clavegueram, que es licitaran pròximament.

La política d'habitatge social rep un nou impuls amb l'inici de licitació per l'obtenció de dos habitatges per a lloguer social. D’aquesta manera l'Ajuntament garanteix el dret del llogater a rebre unes condicions especials. També s'inicia la licitació de la Zona Blava pels cinc anys vinents.

 

1.- Aprovar l'acte del Ple del 24/02/2022.

 

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/332 a 2022/674.

 

3.- Retre compte de la sentència del Tribunal Suprem pel contenciós del Consorci de Benestar Social.

S'informa al Ple de la sentència del Tribunal Suprem, respecte del recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Cassà de la Selva contra l'acord de 10 de desembre de 2014 de la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. A la sentència es declara la inadmissibilitat del recurs per manca de legitimació activa, confirmant aquesta falta de legitimació activa i desestimant les pretensions de l'Ajuntament.

4.- Retre compte de la Liquidació i Avaluació d'Estabilitat 2021.

Aquest punt dona per liquidat el pressupost que ha servit per gestionar els comptes municipals durant l'any passat. La Tresoreria local resta a càrrec dels ingressos i els pagaments pendents que es deriven de l'any pressupostari.

5.- Retre compte del resultat de l'exercici del Control Intern del 2021.

S’assabenta del resum dels informes anuals fets per l’Àrea d’Intervenció. Es presenta un resum de les diferents actuacions interventores amb les corresponents recomanacions per resoldre deficiències o introduir millores en la gestió. S'han emès 85 informes d'omissió de la funció interventora. També s'han emès 22 informes d'intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.

6.- Retre compte dels Informes de Control Financer corresponent a l'exercici 2021.

La Intervenció local remet els informes definitius de control al president de l'entitat local i al ple per al seu coneixement. Entre aquests informes figuren els diferents informes d'auditoria de comptes dels organismes municipals, de morositat, de factures, de valoració, de ciberseguretat, de retribucions i de beneficiaris de les subvencions nominatives.

7.- Retre compte de l'Informe Resum Anual dels Resultats del Control Intern. Exercici 2021.

La Intervenció local elabora anualment coincidint amb l'aprovació del compte general, l'informe resum les actuacions més significatives per les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l'exercici anterior. De resultes d'aquest informe es desprenen unes recomanacions i un Pla d'acció.

L'informe té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer durant l'any 2021 per comprovar el compliment de la normativa, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A més, verifica el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic institucional d'aquesta entitat local.

8.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'any 2022.

Es porta a Ple la Relació de Llocs de Treball per a l'any 2022 que contempla l'increment retributiu establert per la Llei General de Pressupostos de l'Estat que ha estat del 2% pel personal al servei del sector públic. També donar trasllat d'aquesta relació al Departament de Governació i Administracions i publicar-lo íntegrament en el BOP i en el DOGC.

9.- Aprovar l'increment de retribucions del 2% a tots/es els/les empleats/des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l'empresa municipal Gestió de Serveis Municipals.

Es dona acompliment de l’increment d’un 2%  de les retribucions del personal al servei del sector públic. La Mesa General de Negociació de 26 de gener de 2022, va acordar incrementar un 2% les retribucions de tot el personal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

10.- Proposta d'adjudicació de l'alineació de la parcel·la sobrera, terreny de referència cadastral 17049A001090240000UG, tram de l'antic camí de Can Xerapis a Can Dauset, a adjudicar per procediment negociat.

Després de desafectar aquest tram de camí al Ple d'octubre passat, i després de declarar-la parcel·la sobrera, incoar un expedient d'alineació i les clàusules per la seva licitació en el Ple de gener, la mesa de contractació proposa l'adjudicació d'aquest terreny de 313 m² per 1.411,67 € al Sr. X.E.R, veí del terreny que va resultar guanyador de la licitació.

11.- Aprovar inicialment l'establiment del servei d'aigua potable i clavegueram.

Per la millora dels serveis públics en el subministrament, d'aigua potable i clavegueram del municipi, el govern de l'Ajuntament promou l'establiment d’aquests serveis a través d’un nou Reglament regulador. Per tant, es preveu licitar el servei d'aigua i també del manteniment del clavegueram amb un programa d'inversions pel manteniment de les infraestructures amb una dotació pressupostària.

L'expedient estableix la memòria del servei, el projecte del servei, i un avantprojecte del Reglament del Servei aprovat per una comissió d'estudi.

12.- Aprovar inicialment d'establiment del servei d'Escola Municipal d'Art.

S'estableix el servei d'Escola Municipal d'Art. Així com, la regulació entre l'Ajuntament i l'entitat que presta els serveis i els usuaris d'aquests, establint els drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les parts i tots aquells aspectes tècnics i contractuals que els són propis. La Comissió d'estudi va elevar la proposta d'aprovació d'aquest servei i del seu reglament.

13.- Aprovar els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a Cassà de la Selva per a l'any 2023.

Els dos dies addicionals festius en què els establiments comercials de Cassà poden romandre oberts al públic durant l'any 2023, seran els dies 6 de juny i 10 de desembre de 2023. Atenent el què s'estableix al calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023.

14.- Aprovar l'addenda del Conveni de Professionals Compartits Joventut del Consell Comarcal del Gironès. Exercici 2022.

Després d'aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i el nostre Ajuntament en el passat Ple d'octubre, es proposa renovar el projecte de professionals de joventut compartits 2020-2023, per un import de 23.832,00 € més desplaçaments, que correspon al servei i retribucions del dinamitzador juvenil que actualment amb el que compta l'Ajuntament actualment.

15.- Aprovar la liquidació corresponent a l'exercici 2021 de l'encàrrec a mitjà propi signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., per a la gestió de la Residència per la gent gran i centre de dia "Sant Josep" del municipi de Cassà de la Selva.

Es porta la liquidació econòmica de l'exercici 2021 per la gestió de la Residència per a gent gran i centre de dia "Sant Josep", per import de 35.086,44 € de l'encàrrec a mitjà propi entre l'Ajuntament i SUMAR, què es transferirà a una aplicació pressupostària de l'Ajuntament.

16.- Aprovar l'inici de licitació del contracte privat de mandat per a l'obtenció d'habitatges de Cassà de la Selva, per a ser destinats en l'àmbit de l'Habitatge de caràcter social mitjançant un procediment obert.

Es tracta d'un nou servei que promou l'Ajuntament per tal d'obtenir dos habitatges d'ús social a través d'un procediment de licitació pública obert a tots els propietaris d'habitatges de Cassà amb condicions habitabilitat pel seu arrendament.

L'Ajuntament garanteix al propietari una retribució establerta durant almenys set anys, a més d'ocupar-se de la tramitació i gestió del contracte, mediació, assegurança i retorn de l'habitatge en el mateix estat de conservació.

En aquest Ple s'inicia la licitació del contracte privat de mandat i s'aprova les clàusules que regeixen la licitació mitjançant un contracte privat de mandat.

17.- Modificació de crèdit 3CE 1/2022 Zona Blava.

S'inicia aquesta modificació de crèdit per tal de dotar econòmicament durant aquest any el servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat a la via pública (zona blava) que es proposa al següent punt per valor de 21.505 € que provenen de romanents pressupostaris.

18.- Aprovar l'inici de licitació del contracte de concessió dels serveis per a la gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat a la via pública al municipi de Cassà de la Selva, mitjançant un procediment obert reservat, amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.

Basat en un estudi de viabilitat economicofinancer del nou servei de la zona blava aprovat al passat Ple de febrer, s'inicia l'establiment del nou servei que contempla l'aprovació de les clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la mateixa licitació de la contractació de la concessió de serveis. El contracte preveu un cost per import de 258.000 € distribuïts fins a l'any 2027.

19.- Reconeixement extrajudicial de crèdit març 2022.

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 64.176,75 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

20.- Punt urgent

 

20. 1 Modificació de crèdit 3CE 2/2022 per subvenció Colla Gegantera

 

22.- Informes d'alcaldia i regidors.

 

231. Prec i preguntes.