Celebració del Ple municipal ordinari del 24 de febrer de 2022, a les 19 h.

2022 02 23 Ple MunicipalEl Ple de febrer recupera les sessions presencials d'aquest òrgan municipal on es discuteixen els principals acords que regulen l'activitat de l'Ajuntament i s'informa de la gestió municipal. En aquesta ocasió, entre altres punts, es regula amb un conveni la gestió de residus que el nostre municipi porta al complex de tractament de residus de Solius.

1.- Aprovació de l'acta del Ple Ordinari de 27/01/2022

 

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia número 2022/0110 a 2022/0321

 

3.- Aprovació del conveni de col·laboració per al tractament i la gestió de residus municipals entre el consorci pel condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius i l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Aquest conveni estableix les condicions tècniques i econòmiques que han de permetre la gestió dels residus de rebuig i fracció orgànica municipals recollits a Cassà de la Selva, i que es lliuraran al Centre de Tractament de Residus de Can Duran (Solius). El conveni té vigència de 4 anys. No contempla cap modificació a priori, en els pressupostos municipals aprovats.

4.- Modificació de crèdit 3SC 1/2022 increments de salaris del 2%.

Per tal d'atendre l'increment de salaris del 2% del personal que depenen de l'Ajuntament, es realitza un suplement de crèdit per import total de 81.796 euros, finançat amb Fons de contingència.

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit del febrer 2022

Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 5.383,45 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

6.- Informes d'alcaldia i regidors.

 

7.- Precs i preguntes.