Celebració del Ple municipal, ordinari i telemàtic, el proper 27 de gener a les 19 h

 

Ple MunicipalEn el primer ple de l’any, cal destacar la modificació de l’ordenança que regula el tema de l’impost de la plusvàlua, afectada directament per una sentència del Tribunal Constitucional i l’adhesió al Pla de Serveis d’Assistència i Cooperació Tècnica en matèria de gestió energètica del Consell Comarcal del Gironès.

1.- Aprovació de l'acta del Ple Ordinari de 23/12/2021

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia número 2021/2773 a 2022/0109

3.- Aprovar deixar sense efecte la dedicació parcial de la regidora Carla Matilla Rubirola

Es deixa sense efecte la dedicació parcial del 50% de la Regidoria de Joventut, Festes, Entitats i Comunicació. La regidora passarà a percebre només indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.

4.- Aprovar l'adhesió al Pla de Serveis d'Assistència i Cooperació Tècnica en matèria de Gestió Energètica.

L'Ajuntament expressa el seu compromís amb el medi ambient amb polítiques que tenen com el seu objectiu la millora de la gestió energètica a la mateixa organització municipal i també a altres àrees i serveis municipals.

El Consell Comarcal del Gironès ha creat recentment aquest Pla de Serveis. L'Ajuntament es troba adherit a diferents convenis relacionats. A més, els serveis estaran subjectes a diferents subvencions i suposa una reducció de costos en la gestió energètica.

5.- Declaració de parcel·la sobrera i alineació del camí de Can Dauset a Can Xerapis i Can Dauset

En el ple del mes d’octubre passat es va aprovar la desafectació del camí públic que passa entre can Xerapis i can Dauset. Atès que aquest camí només dona accés a una finca privada i que no hi ha interès públic en mantenir-lo, es porta a ple la declaració de parcel·la sobrera, s’obre expedient d’alienació d’aquest terreny i s’aprova el plec de clàusules administratives per la seva licitació.

6.- Modificació del redactat de l'Ordenança Fiscal número 4

Es proposa la modificació inicial del redactat de l'ordenança fiscal núm. 4 que regula l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (impost de plusvàlua), per tal que aquesta s'adapti a la normativa vigent. El Tribunal Constitucional va dictar una sentència el 26 d'octubre de 2021, amb relació a l'IIVTNU que fa necessària aquesta adaptació normativa amb l'objectiu que l'impost reflecteixi en tot moment la realitat del mercat immobiliari.

El contribuent s'acull a la millor entre dues opcions per calcular la base de la tributació, sigui mitjançant un sistema de coeficients o l'increment real de valor.

7.- Retre compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022

Dins del marc de les actuacions de control financer corresponents a l'exercici 2022 s'estableix el Pla de Control Financer pel present l'exercici emès per part de la Intervenció general.

S'entra a explicar els detalls d'aquest Pla entre els quals es troben les actuacions en matèria de control permanent, les auditories públiques i el control financer de les subvencions i ajuts concedits. El camp de treball inclou els comptes de l'Ajuntament, també de la Residència Sant Josep i de l'empresa municipal G.S.M. S'estableix la informació obligatòria al Ple municipal i la publicitat en el Portal de transparència de l'Ajuntament.

L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb mitjans propis o externs el control efectiu del pressupost general consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer.

8.- Informes d'alcaldia i regidors

9.- Precs i preguntes