Celebració del Ple Municipal ordinari, en format telemàtic

Ple municipalL'últim Ple de l'any 2021 es porten a aprovació els pressupostos generals de l'Ajuntament, expressió econòmica de les polítiques de municipi que es preparen per a l'any vinent. Els pressupostos dissenyen l'actuació del govern municipal pels mesos vinents. A més, es porta a aquest Ple el Pla Local de Joventut que recull l'anàlisi de la realitat juvenil i proposa unes línies d'actuació dels quatre anys vinents.

Degut al grau alt de contagi que hi ha al poble, aquest ple recuperarà el format telemàtic, aquest dijous, 23 de desembre a les 19 h. També es podrà seguir en directe per Ràdio Cassà, 103.1 FM

1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 25/11/2021

2.- Aprovació de l'acta del Ple extraordinari i urgent del 2/12/2021

3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/2519 a 2021/2772

4.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 2022

El pressupost general de l'Ajuntament és la principal eina per a la transformació del municipi. En un any encara afectat per la pandèmia de la COVID-19, el consistori ha de tpresentar les accions per a respondre a les necessitats socials i a les polítiques estimuladores de la població i economia local.

Les previsions per l'any entrant són una disminució de la despesa en un 0,92% fins a arribar a un total de 14.288.700 €. Aquests comptes inclouen els pressupostos de la Residència de Gent Gran Sant Josep i els de l’empresa Gestió de Serveis Municipal. Es contemplen inversions en instal·lacions esportives i atenció a les persones, augment de la despesa social i accions concretes dins els objectius de desenvolupament sostenible.

5.- Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals per a l'exercici 2022

Es proposa la modificació dels llocs de treball dependents de l'Ajuntament que o bé s'incorporen o bé es modifiquen les seves condicions. En aquesta relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de l'entitat GSM també es contemplen les retribucions, complements, categories i disponibilitat del personal.

Es configura una relació de personal que respongui a les polítiques d'inversió, atenció social i estímuls econòmics que els pressupostos generals preveuen per l'any vinent.

6.- Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L., per a l'exercici 2022

Se sotmet la relació de la plantilla orgànica que consta de 49 funcionaris i 57 persones de personal laboral en tots els serveis municipals. A l'entitat GSM s'inclou el personal de la piscina municipal amb 28 persones adscrites.

7.- Declaració de concurrència de les bonificacions ICIO pel mes de desembre

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 9 bonificacions de l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.Concretament:

5 bonificació del 95% ICIO establerta a l’article 5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

3 bonificació del 50% sobre l’ICIO, segons l’article 5.1.2.: “Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual”.

1 bonificació del 25% establerta a l’article 5.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres: “1.3 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques.”

8.- Modificació del redactat de l'Ordenança Fiscal núm. 23

Es proposa l'aprovació inicial la modificació d'aquesta Ordenança Fiscal que regula la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, per tal d'adequar-la a la realitat del municipi. Atès que es vol licitar un nou contracte de concessió per a la regulació de l’aparcament en superfície al municipi.

9.- Aprovació del Pla Local de Joventut [Diversa] de Cassà de la Selva 2021 - 2024

Aquest Pla Local marca les línies polítiques en matèria de joventut a desenvolupar-se des de l'Ajuntament pels anys 2021-2024. És l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut que s'articulen al municipi. El document recull l'anàlisi de la realitat juvenil de Cassà de la Selva i és la guia que estableix les línies de treball i les accions impulsades des de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament.

10.- Sotmetre a informació pública l'Estudi de Viabilitat Economico-Financera del nou contracte de concessió de serveis per a la Regulació de l'Aparcament en Superfície al municipi de Cassà de la Selva

Se sotmet a informació pública aquest estudi que analitza la naturalesa jurídica del contracte i la prestació actual del servei. Planteja la viabilitat de la concessió i la seva explotació quant als horaris de regulació, tarifes, places, expenedors. Finalment, realitza un estudi de l'evolució econòmica i una projecció de l'explotació atenent unes premisses, unes despeses i una projecció dels resultats.

11.- Moció del Grup Municipal d'ERC sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al Manifest de Somescola.cat

La proposta defensa el model d'escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l'ús social del català. La moció també defensa la capacitat dels centres educatius de prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa de l'alumnat.

12.- Informes d'alcaldia i regidors

13.- Precs i preguntes