Celebració del Ple municipal ordinari el 25 de novembre de 2021, a les 19 h.

2021 11 24 Ple MunicipalAquest mes, el Ple municipal ens porta la configuració definitiva que tindrà el nou aparcament de can Parera amb algunes millores respecte al projecte inicial i el conveni amb el personal de la zona esportiva, que forma part de l'empresa municipal GSM. El Ple coincideix amb el "Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra les Dones" i per aquest motiu els diferents partits polítics municipals es sumen al manifest que s’ha publicitat per aquest dia. El control de pagaments, la liquidació de la gestió de SUMAR i la revisió dels preus del contracte de neteja viària i recollida completen els punts econòmics.

1.- Aprovació de l'acta del Ple Ordinari de 28/10/2021.

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/2222 a 2021/2519.

3.- Modificació de crèdit 3CE 5/2021 quotes Vies Verdes.

Aquesta modificació en les partides pressupostàries és prèvia i un requisit comptable per realitzar l'esmena de l'anotació dels imports del conveni de col·laboració del nostre municipi amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

4.- Modificació del finançament municipal i autorització i disposició de la despesa plurianual per a les obres dels trams 1, 2, 3, 4, i 5 de la Via Verda.

Les noves Vies Verdes que connecten els municipis de Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Sant Andreu Salou i Llambilles ja han començat i seran una realitat aviat. Aquest punt esmena l'anotació dels imports del conveni per una consignació ajustada en el quadre de finançament plurianual.

Recordem que Cassà de la Selva realitza unes inversions de més de 324 mil euros repartits en tres anys. El total d'aquest projecte és de més de 2 milions d'euros, dels quals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assumeix 750 mil i la Diputació de Girona uns 330 mil.

5.- Aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2020 de l'encàrrec a mitjà propi signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya. S.L. per la gestió de la residència per a gent gran i centre de dia "Sant Josep" del municipi de Cassà de la Selva.

El mes de juliol de l'any passat va començar l'encàrrec de mitjà propi de l'empresa pública SUMAR per la gestió de la Residència de la gent gran St. Josep. L'empresa presenta la liquidació d'aquest mig any del 2020 en què es van enregistrar uns ingressos d'1.031.089 € amb un dèficit de més de 52.000 €. El Ple sotmet a aprovació la liquidació econòmica de l'exercici 2020 presentada.

6.- Aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària de l'enderroc de Can Parera / adequació per aparcament públic.

S'aprova definitivament aquest projecte que iniciarà una actuació que tindrà una repercussió urbanística als voltants de la plaça Mossèn Jacint Verdaguer.

Després del període d'al·legacions, es resolen les al·legacions presentades. Es millora l'entrada d’accés dels vehicles, s’eixampla el punt de l'entrada eliminant el darrer metre del mur que separa l'aparcament de la plaça, es rebaixa el terra de l’aparcament a cel obert i se li dona una pendent suau i s’obre més el pas del lateral de la nau per facilitar la sortida dels vehicles per la part baixa de la plaça.

Es contempla d'enderroc total de l'habitatge del carrer Nou, núm. 2, i de l'enderroc d'algunes parts del cobert situat al carrer de Girona, núm. 1 a 5, per tal d'adequar l'espai i poder-los usar com a aparcament municipal, resultant un aparcament descobert d'uns 163 m² de superfície útil amb accés des del carrer Nou, núm. 2, i un aparcament cobert d'uns 188 m² de superfície útil amb accés des de la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 5.

Els costos previstos de l'execució del projecte és de 155.994,63 € IVA inclòs

7.- Revisió dels preus del contracte de neteja viària i recollida amb l'empresa SELSA per l'any 2022.

Actualització dels preus que s'aplicaran l'any vinent en els pagaments que l'Ajuntament efectua per conceptes de servei de recollida i transport de residus i neteja viària. Aquesta actualització en els preus es regulen pel contracte que regeix les prestacions de l'empresa SELSA.

De resultes d'aquesta actualització l'import dels pagaments per aquest concepte durant l'any 2022 a càrrec de l'Ajuntament serà de 24.008,61 € més atès que l'índex de preus al consum estatal elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística recull un coeficient de revisió a l'alça del 3,41%.

8.- Aprovació de la compatibilitat de l'enginyer industrial.

Com és preceptiu, el Ple sotmet la comptabilitat per acomplir una segona activitat en el sector privat de l'enginyer municipal.

9.- Retre compte de l'informe de morositat del tercer trimestre 2021.

Es ret compte del tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

En aquest punt i el següent es ret compte com és preceptiu cada trimestre de les factures que han sobrepassat el termini de pagament. Quant al termini de pagament aplicable a les factures emeses, es troben fora del període legal pagament 76 d'un total de 796 factures, pel qual s'incompleix aquest termini, encara que l'evolució és positiva.

10.- Retre compte de l'informe del PMP del tercer trimestre de 2021.

Es ret compte del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre que ha sigut de 9,26 dies, amb un volum total de pagament d'1.854.069 €.

L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

11.- Aprovació del conveni col·lectiu dels treballadors de Gestió de Serveis Municipals (GSM) per als anys 2022 - 2025.

Amb aquest punt es dota per primera vegada de conveni laboral específic al col·lectiu de treballadors enquadrats en l'empresa municipal Gestió de Serveis Municipals S.L. (GSM). Aquest personal presta els seus serveis a la zona esportiva. La representació dels treballadors i l'Ajuntament han negociat i acordat aquest marc laboral per adaptar-lo a les necessitats d’ambdues parts.

El conveni ha estat reivindicat pel personal de l'empresa des de fa anys i suposa una actualització en les seves condicions laborals que d'aquesta forma tendeixen a equiparar-se amb la resta del personal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. El nou conveni té una vigència prevista de quatre anys (2022 fins a 2025).

12.- Aprovació del document d'"Estudi de Mobilitat Urbana" maig de 2018.

Es porta a Ple per la seva aprovació l'Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva (EdM) que es va redactar l'any 2018. Encara que no és preceptiva aquesta aprovació, l'Ajuntament vol donar ara la rellevància institucional necessària a aquest estudi per definir planejaments a llarg termini i durant diferents mandats.

L'Estudi de Mobilitat Urbana apunta a un model de mobilitat sostenible, amb objectius com: la detecció de les disfuncions del sistema de mobilitat, propostes concretes en línia dels principis directors de la mobilitat el desenvolupament dels objectius i estratègies del pla, i formular un programa d'actuació.

13.- Aprovació definitiva de l'adequació de la Pineda Fosca.

Es tracta l'aprovació definitiva del projecte que adequarà les instal·lacions de l'espai municipal del paratge de la Pineda Fosca amb un import previst total de 39.674,34 €. L'Ajuntament porta aquest projecte per actualitzar les instal·lacions a la normativa actual. La Pineda Fosca és un espai municipal que gaudeixen les famílies, els grups escolars, excursionistes i amants de la natura en un entorn únic rústic de la plana proper a les Gavarres.

14.- Aprovació definitiva de l'adequació del bar del Camp de Futbol.

Igual que el punt anterior, s'aprova definitivament el projecte que posarà al dia les instal·lacions del bar del camp de futbol municipal amb un pressupost de 29.482,44 €.

Aquest espai municipal es troba dintre de la zona esportiva.

15.- Moció conjunta dels grups municipals del manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra les Dones.

Es dona suport al manifest del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i li donen suport tots els grups municipals de Cassà de la Selva.

En el manifest, s'identifiquen les formes de violència contra les dones que hem de tenir en compte. Són noves formes de violència que evolucionen i altres que són reconegudes i tipificades en l'ordenament jurídic. Altres sorgeixen, com per exemple, l'ús de les tecnologies i xarxes socials que reforcen estereotips masclistes i faciliten el control de les dones.

La llei reconeix el concepte de consentiment sexual, que s'entén com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal. Es fa una crida per emfatitzar totes les accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals per erradicar les violències masclistes i actuar de manera estructural i preventiva per tal d'aconseguir una vida lliure de violències masclistes.

16.- PROPOSTES URGENTS

 

16.1.- Nova redacció al conveni de col·laboració/associació per a la realització de serveis de policia entre els ajuntaments de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera

17.- Informes d'alcaldia i regidors.

 

18.- Precs i preguntes.