Celebració del Ple municipal ordinari el 28 d'octubre a les 19 h

2021 10 27 ple municipal octubreLa Sala de Plens de l'Ajuntament serà novament la seu del Ple ordinari d'aquest mes. En aquesta ocasió, el municipi pensa en el futur i es prepara per a l'obtenció dels ajuts europeus Next Generation i també per la consecució dels Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 que va aprovar l'ONU i que afecten la nostra administració.

1.- Aprovar l'acta del Ple Extraordinari de 10/09/2021

2.- Aprovar l'acta del Ple Ordinari de 30/09/2021

3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/2016 a 2021/2221

4.- Aprovació del conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de l'entitat SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. per a la preparació de la documentació necessària per a l'obtenció d'ajuts del Fons de Recuperació de la Unió Europea.

El fons Next Generation de la Unió Europea neix per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19. Suposarà 140.000 milions d'euros per Espanya, entre transferències i préstecs a projectes. El projecte que s'ajusta a la nostra residència és el "Nou model d'autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada a l'entorn comunitari".

Amb aquest punt es formalitza l'encàrrec per a la preparació dels documents requerits per la futura convocatòria d'ajuts del fons Next Generation. L'encàrrec anirà destinat a la redacció del programa i adequació per a la rehabilitació o la construcció d'una residència de gent gran.

Es tracta d'una gran oportunitat per donar resposta a les noves necessitats futures de la nostra residència de la gent gran.

5.- Proposta d'acord de desafecció del camí públic al seu pas entre Can Xerapis i Can Dauset de referència cadastal 17049A001090240000UG com a bé de domini públic segons sol·licitud de Xavier Estepa i Roca.

A sol·licitud del veí del camí i atès que aquest camí només dona accés a una finca privada i que no té interès públic mantenir-lo. Es tramita la desafectació d'aquest camí després d'haver estat en exposició pública. D’aquesta manera s'aprova definitivament la desafectació com a bé de domini públic municipal de la porció del terreny passant a tenir naturalesa de bé patrimonial. Posteriorment el terreny es vendrà com a sobrant.

6.- Modificació de les ordenances fiscals núm.: 1, 2, 11, 12 I 38

La primera modificació de les ordenances fa referència a una esmena del text original. La resta de modificacions ajusten el calendari tributari a fi d'harmonitzar les dates al conjunt de taxes i municipis que gestiona la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

7.- Aprovar la modificació dels estatus del consorci Alba-Ter.

El Consorci té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter amb finalitats de possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d'influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del Consorci aprova la nova denominació del Consorci com a "Consorci del Ter", acordada per l'Assemblea General del Consorci per acord del plenari del passat 29 de setembre.

8.- Moció en suport a l'Agenda 2020 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Amb aquesta moció l'Ajuntament es compromet a implantar l'agenda segons el document anomenat "Transformar el nostre món: L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible" que les Nacions Unides va aprovar l'any 2015.

Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites per assolir un futur més sostenible. Les accions s'agrupen en cinc àmbits d'importància crítica per a la humanitat i el planeta als àmbits de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la solidaritat.

L'objectiu onzè fa referència a aconseguir que les ciutats i les comunitats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Es tracta d'un objectiu que necessita un consens global entre totes les forces polítiques que formen part del consistori.

9.- Informes d'alcaldia i regidors

10.- Precs i Preguntes