Celebració del Ple municipal del 30 de setembre de 2021 a les 19 h

2021 09 29 Ple MunicipalNovament tornem a la convocatòria d'un Ple presencial a la Sala de Plens després de les actualitzacions de les restriccions en les reunions per part del PROCICAT. L'Ajuntament torna a l'antiga normalitat sempre mantenint les mesures recomanades per les autoritats sanitàries.


Entre els punts més importants a tractar pel consistori ens trobem l'ordenança reguladora per a la cessió temporal d'habitatges per famílies vulnerables de Cassà de la Selva, l'actualització de les taxes fiscals, noves bonificacions, millores en la gestió documental municipal i l'entrada definitiva del nostre municipi al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt..

 

1.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 27/07/21

2.- Aprovar l’acta del Ple Extraordinari i urgent de 31/08/21

3.- Aprovar l’acta del Ple Extraordinari de 10/09/21

4.- Donar compte dels decrets d’alcaldia núm. 2021/1612 al 2021/2015

5.- Donar compte de l’informe de morositat 2T 2021

Es dona compte del tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

En aquest punt i el següent, tal i com és preceptiu cada trimestre s’informa de les factures que han sobrepassat el termini de pagament. Quant al termini de pagament aplicable a les factures emeses, es troben fora del període legal pagament 82. 

 

6.- Donar compte de l’informe PMP 2T Trimestre 2021

Es dona compte del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre que ha sigut, globalment, de 12,63 dies.

L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

 

7.-Delegació a l'alcaldia de les atribucions en matèria de gossos potencialment perillosos.

Les incidències en les quals resulten implicats els gossos potencialment perillosos continuen augmentant. És per això que per tal d'agilitzar les sancions i les accions dissuasives sobre les conductes incorrectes dels responsables d'aquests gossos, aquestes atribucions seran de l'alcaldia en comptes dels plenaris municipals.

 

8.- Adhesió al conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva substitueix el conveni anterior que data de l'any 2003 per un altre que servirà perquè l'Ajuntament de Cassà de la Selva pugui sol·licitar informació puntual a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobretot per a la concessió de subvencions i per als processos de contractació entre d'altres. L'Agència Tributària ha anat incorporant durant aquest temps diferents tecnologies de cessió electrònica d'informació que es podran aprofitar amb aquest conveni.

 

9.- Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana PMU B04

Aquest punt contempla l'ordenació d'un sector que afecta el polígon industrial proper a la carretera C-65 i les parcel·les de davant del cementiri municipal.

El 16 d'octubre de 2019 la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment aquest Pla de Millora Urbana. Posteriorment s'han incorporat les determinacions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i ara es procedeix a l'aprovació definitiva atès què no hi ha hagut modificacions substancials respecte al projecte inicial. Amb aquest acord es mobilitzen 6.214 m² dels quals 2.362 m² són cedits a l'Ajuntament per diferents sistemes.

 

10.- Declaració de concurrència de les bonificacions ICIO

Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 19 bonificacions de l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

Concretament:

Bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals.

Bonificacions del 95% de l'impost per les obres dels béns protegits i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a nucli antic amb una sèrie de condicions.

Bonificació del 95% de l'impost les sobres de rehabilitacions de locals del nucli antic per a l'obertura d'activitats comercials o culturals de nova creació.

Bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de trenta-cinc anys.

Bonificació del 25% de l'impost de les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l'inici de noves activitats econòmiques.

 

11.- Modificació de les ordenances fiscals pel 2022.

Les ordenances fiscals són les normes que regulen els tributs municipals. Cada tribut requereix una ordenança amb la qual es determina l'objecte del tribut i el subjecte que l'ha de pagar amb unes bases que serveixen per calcular l'import.

Quant a l'Impost de Béns Immobles (IBI) s'incorpora una nova bonificació pels propietaris de comunitats que realitzin instal·lacions d'aprofitament fotovoltaic o captadors tèrmics. Aquesta bonificació s'afegeix a la ja existent per propietaris i s'unifica la duració de la bonificació a 3 anys.

També es contempla la bonificació de l'impost sobre construccions per aquelles obres o instal·lacions en centres de titularitat pública educatius i del patrimoni històric – artístic. 

Es modifica el redactat de les bonificacions on l'objecte exclusiu sigui l'eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de persones majors de seixanta-cinc anys, de mobilitat reduïda o altres limitacions o les que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de persones que acreditin un grau de discapacitat. 

S'actualitzen les taxes de recollida d'escombraries i gestió de residus. 

Finalment es modifiquen les taxes que regula el servei de recollida de gossos i gats que inclou les llicències relatives a gossos perillosos.

 

12.- Aprovació de l'adhesió al Conveni Marc de Col·laboració entre el Departament de Governació i administracions públiques, en nom de l'administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci LocalRet, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l'Impuls i el Desenvolupament de la Interoperabilitat dels sistemes d'Informació de les Administracions Catalanes.

Per tal que els ciutadans no hagin de presentar dades i documents que ja obrin en poder de qualsevol administració, les administracions públiques podran consultar o obtenir les dades i els documents, electrònicament a través dels seus mitjans electrònics comuns habilitats a tal efecte.

Ajuntament de Cassà de la Selva s'adhereix al Conveni marc de col·laboració i es dona d'alta al Sistema d'intermediació de dades per tal de fer les consultes i la compartició de les dades i documents dinsde la seva funció pública.

 

13.- Aprovació de l'ordenança reguladora per a la cessió temporal d'habitatges per atendre necessitats de caràcter social a Cassà de la Selva.

L'habitatge es configura com un bé bàsic i de primera necessitat amprat per la Constitució i desenvolupat per la Llei del Dret a l'Habitatge (LDHC). L'Ajuntament de Cassà de la Selva crea una ordenança consistent en la cessió temporal d'habitatges per atendre necessitats de caràcter social i residencial, per persones o famílies del nostre municipi amb caràcter temporal.

Amb aquesta ordenança l'Ajuntament garanteix els drets dels propietaris i beneficiaris del programa de forma què als propietaris se'ls assegura un lloguer durant un mínim de 7 anys, una bonificació de l'IBI i garanties de gestió i bon estat de l'immoble. Als llogaters cassanencs amb necessitats de caràcter social se'ls garanteix un habitatge digne i de forma estable a un preu assequible.

 

14.- Acord per l'aprovació definitiva de l'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt.

Al plenari de data 27 de maig de 2021 es va aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Vist que durant l'exposició pública no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, es porta a Ple l'aprovació definitiva d'aquesta adhesió.

 

15.- Aprovar la modificació de l'annex 3 del Conveni que formalitza l'Encàrrec a Mitjà Propi de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió de la Residència Geriàtrica Sant Josep.

L'Encàrrec a Mitjà Propi que l'Ajuntament de Cassà de la Selva té vigent amb SUMAR, es modifica en el seu l'annex 3 del conveni. Aquesta modificació implica que, a partir d'ara, les sol·licituds d'informació seran tramitades plenament per SUMAR per evitar conflictes en la protecció de dades.

 

16.- Moció d’ERC contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització

La moció denuncia l’elevat preu de l’electricitat que s’arrossega des de fa dècades i que afecta les famílies i el teixit empresarial, que han d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea. Segons la moció, les mesures adoptades s’han demostrat clarament insuficients.

 

17.- Moció d’ERC per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica

El 2012 el ministeri d’Hisenda va augmentar l’IVA d’aquest sector al l’actual del 21% per pal·liar la crisi econòmica de les hores. La moció reclama la reducció de l’IVA al 10% per ser considerat aquest sector com a essencial com s’ha vist durant el recent confinament.

 

18.- PUNTS URGENTS

18.1- Proposta d'acord de cessió gratuïta al Servei Català de la Salut del bé patrimonial, immoble qualificat d'equipament, finques registrals 5093 i 850, parcel·la de ref. cadastral 9979501DG8397N0001BZ per l'ampliació del CAP.

El Servei Català de la Salut vol dur a terme la construcció de l'ampliació del centre sanitari situat a la nostra població. Per aquest motiu es fa la concessió de 986,41 m2 de terreny qualificat d'equipaments. Amb aquesta mesura continuen els plans per redimensionar el servei que presta aquest centre a una població aproximada de 31.000 habitants.

 

18.2.- Modificació de crèdit 3CE 4/2021 AMPA despeses de capital.

Les subvencions que per aquest any tenen concedides les AMPES de les escoles del Puig d'Arques, La Salle i l'Institut canvien de capítol pressupostari per tal que puguin adaptar aquests recursos a les necessitats que cada associació determini.

 

18.3.- Proposta d'acord de verificació de text refós de la modificació del POUM núm. 16 zona 4r de Serveis Tècnics per a Centre de Gestió de Residus al Veïnat de Llebrers de dalt.

Es modifica puntualment el POUM que afecta el Centre de Gestió de Residus al Veïnat de Llebrers de dalt per incorporar noves condicions normatives de caràcter legal i que no representen modificacions substancials a l'anterior projecte. D'aquesta forma les noves construccions es tramitaran a través del corresponent Pla d'Actuació Específica i que si cessa l'ús de gestió de residus del centre, caldrà restaurar la realitat física a l'estat anterior de la concessió d'aquest important equipament en l'entorn de les comarques gironines en qüestions mediambientals.

19.- Informes d’alcaldia i regidors.

20.- Precs i preguntes.