Acords de Ple del 27 de Maig de 2021

2021 05 25 Ple MunicipalResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 27 de maig de 2021. Podeu veure el video del ple al canal de Youtube de l'Ajuntament: AQUÍ o tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

 

1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 29/04/2021.

Aprovada per unanimitat.

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/902 A 2021/1150

No hi ha votació, es dona compte dels decrets.

3.- APROVACIÓ INICIAL DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 vots en contra d'ERC.

4.- DESAFECTACIÓ DE BÉNS MOBLES DE DOMINI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA

Aprovada per unanimitat

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI D’HABITATGE

Aprovada per unanimitat

6.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

7.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA PARCIAL SUBSECTOR 3 ISOLADORA A

S'aprova per unanimitat

8.- ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

9.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIONS ICIO

S'aprova per unanimitat

10.- BONIFICACIÓ IBI PER LLOGUER SOCIAL

S'aprova per unanimitat

11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 1/2021 ADQUISICIÓ PIS PROTECCIÓ SOCIAL

S'aprova per unanimitat

12.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 4/2021 POLICIA LOCAL

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

13.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 5/2021 ADHESIÓ AL CONSORCI DEL BENESTAR SOCIAL

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

14.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 6/2021 COMISSIONS BANCÀRIES

S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

15.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 7/2021 PAGAMENT FATURES CONSORCI DEL BENESTAR SOCIAL

 S'aprova amb 8 vots a favor de JxC, 1 del PSC i 7 abstencions d'ERC.

16.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL PERMANENT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2020

No hi ha votació, es dona compte.

17.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 1T TRIMESTRE 2021

No hi ha votació, es dona compte.

18.- DONAR COMPTE PMP 1T TRIMESTRE 2021

No hi ha votació, es dona compte.

19.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

L’alcalde tracta els assumptes següents:

- Nou president de la Generalitat de Catalunya.

- Reunió conjunta amb els grups municipals accident c/ Raval i problemàtica pisos ocupats.

- Queixes targeta deixalleria.

- Condol família Joan Bernà.

El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents:

- Fira del Tap i del Suro.

La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents:

- Les tres escoles de Cassà s’acullen a “Apadrinem el nostre patrimoni”.

- Plantem la Pau de l’UNESCO.

- Pla d’actuació dels centres educatius pel curs vinent.

La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents:

- Informe trimestral Consorci de les actuacions al municipi.

- Casals d’estiu

- Centre obert

- Programa Reactiva’t

- Atenció personal a les famílies

- Servei d’acollida

- Programa 70 i més

- Programa suport autonomia gent gran

- Jubilats

- Entitats

- Fundació Esclerosi Múltiple

- Fundació SERGI

- Habitatge

La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents:

- Activitats 10è aniversari Piscina coberta

- Aforaments

- Instal·lació alarmes als complexos esportius.

- Barana al camp de futbol

El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents:

- Llumeneres ctra. Marina

- Asfaltatge diversos carrers

La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents:

- Error informàtic inscripcions Casal Jove

- Festa Major

El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents:

- Formació Policia local

- Formació viària a l’institut

- Reforç policial als carrers

- Seguretat Festa Major

- Ordenança aparell de mobilitat personal

- Resposta al regidor J. Cañigueral respecte les bandes reductores de velocitat.

 

20.- PRECS I PREGUNTES

El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents:

- Nou president de la Generalitat de Catalunya

- Ordenança patinets. Respon el regidor Marià Montsuñer.

- Inventari residència geriàtrica.

- Queixa veïnal per circulació de bicicletes per la vorera. Respon el regidor Marià Montsuñer.

- Tancament c. Hospital sortida escola. Respon el regidor Marià Montsuñer.

- Conveni policies. Respon el regidor Marià Montsuñer.

- Plaça tècnic d’Educació. Respon la regidora Sílvia Martí.

La regidora Sílvia Soliguer tracta els assumptes següents:

- Canvi d’ubicació paradistes mercat per la Fira del Tap. Respon l’alcalde.

El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents:

- Sentit circulació passeig Ferrocarril accés piscina. Respon el regidor Christian Cortès.

- Panots c. Major i Molí malmesos. Respon el regidor Christian Cortès.

- Columna Sala Galà malmesa. Respon el regidor Christian Cortès.

- Parcel·la bruta a prop de la llar d’infants. Respon l’alcalde.

- Contenidors selectiva C. Pont. Respon l’alcalde i la regidora Carla Matilla.

- Campanya civisme residus. Respon l’alcalde.

- Campanya civisme orins gossos. Respon l’alcalde.

- Campanya reciclatge oli domèstic. Respon l’alcalde.

- Control ús deixalleria. Respon l’alcalde.

La regidora Helga Nuell tracta els assumptes següents:

- Ajudes Covid. Respon el regidor Joan Casabó.

- Campanya Comerç. Respon el regidor Joan Casabó.

- Queixa que hi ha carrers que no han arribat els programes Festa Major. Respon la regidora Carla Matilla.

- Cartell farola Gemma Geis. Respon l’alcalde.