Celebració del Ple municipal ordinari telemàtic, dijous dia 27 a les 19  h

Ple Municipal El Ple d'aquest mes de maig contempla l’aprovació inicial del procediment per què l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’adhereixi al Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, que és el que té les competències en el tema de Serveis Socials. A més, es porta l’aprovació inicial de la liquidació econòmica i la integració a la comptabilitat de l’Ajuntament de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, la gestió del qual es va encomanar a l'empresa pública SUMAR el juny de 2020.

Altres punts corresponen al preceptiu control financer, l'ordenació urbanística del subsector 3 Isoladora A, l'aprovació definitiva de l'establiment del servei d'habitatge i cinc modificacions de crèdit per poder tirar endavant l’acció de govern.

Si teniu preguntes relacionades amb els temes de  l'ordre del dia i voleu remetre-les a l'equip de govern, podeu enviar-nos-les per correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., farem un recopilatori de les preguntes i les comentaran al final del ple en l'apartat "precs i preguntes".

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovar l'acta del Ple ordinari de 29/04/2021
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/902 A 2021/1150
 3. Dissolució i liquidació de l'organisme autònom Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep.
 4. El juny del passat any, l'Ajuntament de Cassà de la Selva va signar amb Sumar Serveis Públics d'Acció social de Catalunya SL (SUMAR) l’encàrrec de gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia "Sant Josep". A conseqüència d'aquest encàrrec, l'Organisme Autònom que gestionava aquesta Residència es va quedar sense objecte.

  Un cop sense funcions, l'Organisme Autònom es dissol en el termini de fins a dos mesos de forma obligatòria. Només resta adoptar els acords relatius a la liquidació, consistent en la cessió global d'actius i passius de l'Organisme Autònom a l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb uns actius d'1.846.748,20 €.

 5. Desafectació de béns mobles de domini públic de la biblioteca municipal de Cassà de la Selva.
 6. Es desafecten el fons bibliogràfic que es considera obsolets o duplicat de la Biblioteca Municipal, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic i el seu passi a bé patrimonial.

 7. Aprovació definitiva de l'establiment del servei d'habitatge.
 8. Després de l'aprovació inicial en el Ple del mes de febrer del nou "Servei Públic d'Habitatge", ara es proposa l'aprovació definitiva del servei ja que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. Es complementa aquest punt amb el reglament corresponent. El Servei d'Habitatge s'estableix mitjançant un contracte de serveis i de lliure concurrència.

 9. Aprovació de l'adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt.
 10. Aquest punt proposa aprovar l'inici del procediment perquè l'Ajuntament de Cassà de la Selva s'adhereixi al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

  El nostre municipi està legalment obligat a prestar serveis socials mitjançant el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, un servei públic que ofereix serveis socials bàsics i especialitzats des de la seva creació, l'any 2006.

  L'Ajuntament, que retribueix aquestes prestacions de serveis socials externament, vol adherir-se al Consorci plenament per participar en les seves polítiques i gestionar mitjançant els seus òrgans els serveis i les activitats que siguin necessàries per a la realització dels seus objectius socials.

 11. Verificació del text refós del Pla Parcial del subsector 3 Isoladora A.
 12. El 4 de març de 2009 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va deixar en suspens l'aprovació definitiva aquest del Pla Parcial, fins que es presentés un text refós. La presentació per part dels promotors d'aquest nou text refós desencalla el seu desenvolupament urbanístic.

  El subsector 3 Isoladora està situat a l'oest del carrer del Sud i limitat per la projectada Via de circumval·lació interna i prolonga cap al sud la trama viària provinent de la Rambla Onze de Setembre. Té més de 25.000 m².

 13. Actualització del Pla d'Inversions.
 14. Es fa necessari l'actualització de l'annex d'inversions per l'any 2021 davant de la possibilitat de finançar part d'aquestes inversions amb fons propis municipals provinents del romanent de tresoreria i no a través de finançament bancari com s’havia aprovat en el pressupost.

  En el Ple del mes de desembre de 2020, es va aprovar el pressupost general de l'exercici 2021, on consta l'annex d'aquestes inversions previstes per l'exercici 2021 que ara s'actualitza i que afecten 595.000 €.

 15. Declaració de concurrència de les bonificacions ICIO.
 16. Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 14 bonificacions de l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament;

  Bonificacions del 95% de l'impost per les obres dels béns protegits i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a nucli antic amb una sèrie de condicions.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de 35 anys.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'incorporació de sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

  Bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques de persones majors de 65 anys o dificultats de mobilitat.

 17. Bonificació IBI per cessió de l'immoble de la borsa de lloguer social.
 18. Es demana la bonificació del 30% en el rebut de l'IBI a un habitatge del C. Sant Anton, atès que l'ha destinat a la borsa de lloguer de l'Oficina Comarcal d'Habitatge. Aquest servei ofereix als propietaris la garantia i seguretat en la tramitació, execució i seguiment de contracte, assegurança, acolliment a l'aval de lloguer de la Generalitat i defensa jurídica.

 19. Modificació de crèdit 3CE 1/2021 per l'adquisició d'un pis de protecció social.
 20. Es destina a l'adquisició habitatges de protecció social per valor de 85.000,00 € provinents de fons de romanent de tresoreria

  Existeix un gran dèficit històric d'habitatge de protecció social al nostre municipi que ha estat agreujat en el context actual de crisi arran de la situació d'emergència de salut pública provocada per la COVID-19. Aquest pis s’utilitzarà en casos d’emergència social.

 21. Modificació de crèdit 3CS 4/2021 per la Policia Local.
 22. Modificació de crèdit destinada a la Policia Municipal pel manteniment i reparació de maquinària, instrumentació, i utillatge per 10.000 € provinents de fons de romanent de tresoreria.

 23. Modificació de crèdit 3CS 5/2021 per l'adhesió al Consorci de Benestar Social.
 24. Es suplementa el crèdit per poder realitzar les despeses corresponents al Consorci de Benestar Social Girona-Salt per valor de 101.996,30 € provinents de fons de romanent de tresoreria.

 25. Modificació de crèdit 3CS 6/2021 per comissions bancàries.
 26. Aquesta modificació de crèdit suplementa els fons necessaris per despeses financeres per valor de 2.500€ provinents de fons de romanent de tresoreria.

 27. Modificació de crèdit 3CS 7/2021 pel pagament de factures del Consorci de Benestar Social.
 28. Per afrontar els pagaments al consorci de Benestar Social Girona-Salt i Mediació comunitària es destinen un total de 60.212,27 € provinents de fons de romanent de tresoreria.

 29. Donació de compte al Ple de l'informe de control permanent de la intervenció general d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2020.
 30. La regla de despesa és una forma de controlar l'equilibri pressupostari de forma que la despesa es mantingui en els marges dels ingressos esperats.

  En l'actual escenari de pandèmia mundial, la Comissió Europea va permetre als estats membres deixar en suspens la senda de consolidació fiscal. Per consegüent, el Consell de Ministres va acordar l'aprovació de la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 per fer front a l'emergència sanitària, i al mateix temps, permetre una flexibilitat fiscal que permeti impulsar la recuperació econòmica i social, és per això, que els objectius d'estabilitat i de deute públic, i la regla de la despesa no són d'aplicació.

  Es ret compte dels informes d'intervenció en els quals aquesta àrea informa que la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament no compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria. Malgrat això, es fa constar que d'acord amb la suspensió de les regles fiscals, no existeix l'obligació d'elaborar un pla economicofinancer.

  El nivell de deute viu (pendent de pagament) és de 1.863.192,73 € que se'n desprèn una ràtio de deute viu del 15,03% sobre els ingressos corrents liquidats, millorant la ràtio de l'any passat que era del 16,21%.

 31. Informe de morositat 1T trimestre 2021.
 32. Es ret compte del tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

  En aquest punt i el següent es ret compte com és preceptiu cada trimestre de les factures que han sobrepassat el termini de pagament. En quant al termini de pagament aplicable a les factures emeses, es troben fora del període legal pagament 23 d'un total de 492 factures, per lo qual s'incompleix aquest termini, encara que l'evolució és positiva.

 33. Informe PMP 1T trimestre 2021.
 34. Es ret compte del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre que ha sigut de 4,75 dies.

  L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

  L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

 35. Informes d'alcaldia i regidors
 36. Precs i preguntes.

El mateix dia del ple us farem arribar l'enllaç per poder seguir la retransmissió del ple per el canal de Youtube de l'Ajuntament @ajcassa, també podreu seguir el ple per la Ràdio Cassà.