Celebració del Ple municipal ordinari telemàtic del mes d'abril el dijous dia 29 a les 19 h.

2021 02 25 servei habitatge

Es convoca el Ple ordinari corresponent al mes d'abril que porta 19 punts entre els quals es troben tres mocions dels diferents grups municipals. Destaca la proposta del projecte d'ampliació d’una sala a la Residència Geriàtrica Sant Josep per donar sortida cap al pati interior eliminant barreres arquitectòniques. A més, altres mesures econòmiques i de control financer i transparència completen el Ple.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovar l'acta del Ple ordinari de 25/03/2021.
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/0633 al 2021/0901.
 3. Donar compte de la sentència dictada al procediment abreujat del 89/2019 Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona.
 4. A causa d'un accident dins el pavelló del Foment, el Sr. R.M.C. va interposar una demanda patrimonial contra l'Ajuntament que en el seu moment aquest va desestimar. El recurrent va interposar una demanda contenciosa administrativa contra la resolució municipal davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona i se’n dona compte en el Ple.

 5. Aprovació de l'increment retributiu del 0,9% per als empleats de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L..
 6. S'aprova l'increment de retribucions del 0,9% a tots/es els/les empleats/des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L., després d'haver-se negociat a les respectives meses de negociació i amb un cost d'aquest increment retributiu de 31.682,99 € per tot l'any 2021. La mesura s’emmarca en la llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.

 7. Autoritzar i disposar la despesa corresponent al subministrament i manteniment segons del conveni signat amb la Diputació de Girona per a la instal·lació d'una caldera de Biomassa per a la piscina coberta i el pavelló triple municipal.
 8. El juliol de 2019 es va instal·lar la caldera de biomassa que dóna servei a la piscina coberta i pavelló triple municipal mitjançant un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cassà de la Selva cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

  Aquest punt autoritza la despesa pel subministrament i manteniment necessari segons l'establert al conveni signat amb la Diputació de Girona pels anys del 2021 al 2024.

 9. Regularització i ajust de la disposició de despesa per anualitats per error material en l'adjudicació del contracte del servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d'herbes a la via pública.
 10. El Ple Municipal va adjudicar el contracte de servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d'herbes a la via pública a la Fundació Mas Xirgu amb una disposició pels anys naturals del 2021 al 2024. Tot i això, la prestació del servei va començar al març d'aquest any, per la qual cosa correspon un pagament de deu mesos de 2021 i no de tot l'any. Aquests dos mesos passen a disposar-se al final del període, l'any 2025. D'aquesta forma, no es modifica el total adjudicat del contracte i el període resultant és de març de 2021 al febrer del 2025.

 11. Aprovació definitiva de l'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci del Ter.
 12. Després de l'acord del Ple de gener que aprovava inicialment l'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci del Ter i un cop passat el període d'informació pública, s'aprova definitivament l'adhesió del municipi al Consorci del Ter.

  El Consorci del Ter treballa per a la protecció i la promoció de la conca hidrogràfica del Ter. Aquest acord permetrà el desenvolupament territorial en l'àmbit turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, per tant, es treballarà per la preservació de la riquesa natural i patrimonial del territori cassanenc.

 13. Aprovació inicial del "Projecte d'ampliació de la Residència Geriàtrica Sant Josep".
 14. S'aprova inicialment aquest projecte que contempla amb un pressupost total de 145.160,99 € IVA inclòs l'ampliació d’una sala a la Residencia Geriàtrica Sant Josep. Consisteix a realitzar una ampliació, situada en el pati de l'edifici situat al quadrant nord-est, davant de l'actual galeria tancada amb una vidriera. Aquesta galeria s'haurà d'enderrocar per tal de fer-hi els fonaments i el forjat sanitari per tal de complir les actuals normatives. L'espai resultant de l'ampliació s'unirà amb l'actual galeria, creant un espai unitari.

  El projecte contempla desenvolupar-se en dues fases. Una fase corresponent a l'ampliació garantint la sortida cap al pati dels usuaris, i una segona fase corresponent a la urbanització del pati, eliminant barreres arquitectòniques tot solucionant els diferents accessos: accés rodat, accés a edifici principal, i accés a l'ampliació. El projecte resta a exposició pública durant un termini de trenta dies hàbils.

 15. Esmena d'error material del pressupost de l'Ajuntament.
 16. Es proposa esmenar l'error material en el pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Cassa de la Selva que consisteix a rectificar el codi programa de tres registres en l'esmentat pressupost.

 17. Modificació de crèdit 3SC 1/2021 Serveis Socials i Ciutadania
 18. Es proposa aprovar aquest suplement de crèdit per import total de 47.000 euros, finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria. Aquestes aplicacions pressupostàries es destinen d'aquesta manera: 30.000 € per les prestacions del consorci del Benestar social Girona-Salt, 7.000 € per la mediació comunitària i 10.000 € per despeses diverses ciutadania.

 19. Modificació de crèdit 3SC 2/2021 per pagament d'interessos.
 20. Com al punt anterior, la modificació de crèdit suplementen uns recursos provinents de romanent de tresoreria per valor de 2.019,92 € que es destinaran al pagament dels interessos de demora. En data 8 de febrer de 2021 es va aprovar la devolució d'ingressos indeguts als usuaris de la Residència Sant Josep durant el 2019 i que aquesta devolució comporta pagar interessos de demora per import total de 2.019,92 €.

 21. Donar compte dels informes de control financer - exercici 2020.
 22. El servei d'intervenció municipal remet els informes definitius de control financer que són obligats per portar-los al plenari municipal. En el Pla Anual de Control Financer s'estableixen uns controls permanents tant de les auditories com les subvencions que hi ha hagut durant l'any 2020.

 23. Donar compte de l'informe resum anual dels resultats del control Intern - exercici 2020.
 24. En aquest punt es dóna per assabentat del resum dels informes referits en el punt anterior. No s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici de la funció interventora. Es presenta un resum de les diferents actuacions interventores amb les corresponents recomanacions per resoldre deficiències o introduir millores en la gestió. Aquest resum anual enceta un pla d'acció amb les mesures de correcció o millora a fer.

 25. Donar compte del pla anual de control financer - exercici 2021.
 26. Dins del marc de les actuacions de control financer corresponents a l'exercici 2021 s'estableix el Pla de Control Financer pel present l'exercici. S'entra a explicar els detalls d'aquest Pla entre els quals es troben les actuacions en matèria de control permanent, les auditories públiques i el control financer de les subvencions i ajuts concedits. S'estableix la informació obligatòria al Ple municipal i la publicitat en el Portal de transparència de l'Ajuntament.

 27. Moció del grup municipal d'ERC a favor del projecte del tren de la Costa Brava.
 28. “Tren de la Costa Brava” és un projecte que vol implantar aquest tren-tram, un ferrocarril que en entrar en els pobles i ciutats es converteix en un tramvia i fora d'elles circula com un ferrocarril. Projecta un traçat amb forma d'anella al voltant de Les Gavarres per connectar la xarxa ferroviària actual amb la Costa Brava i que passaria pel nostre municipi.

  La proposta reclama l'inici dels estudis d'aquest projecte d'emissions zero, l'acord per part de les administracions competents per la previsió dels recursos i la inversió necessària per fer possible aquest projecte.

 29. Moció del grup municipal d'ERC per a l'aplicació del vot telemàtic a Cassà de la Selva.
 30. Es demana la creació d'una comissió per modificar el Reglament Orgànic Municipal per tal d'incloure la via telemàtica en els òrgans de govern i el vot telemàtic a l'àmbit municipal.

  En previsió d'una finalització de la pandèmia, la inclusió del vot telemàtic, segons la proposta, ens permetria donar resposta a la realitat social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat.

 31. Moció conjunta dels grups municipals de JuntsXCassà i PSC a favor de l'establiment de mesures per fer front a les ocupacions d'habitatges.
 32. Aquesta moció reclama des de l'equip de govern de l'Ajuntament una més gran implicació del govern de la Generalitat, del govern central i de l'administració de justícia per tal que actuï davant de l'increment evident de casos d'ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat genera.

  Després del malaurat accident amb dues víctimes mortals en un pis ocupat al nostre municipi recentment, els grups promotors manifesten que les administracions hem de destinar recursos i treballar coordinades per afrontar les necessitats residencials de tantes famílies en situació de vulnerabilitat.

 33. Informes d'alcaldia i regidors
 34. Precs i preguntes