Celebració, dijous dia 25 a les 19 h., del Ple municipal ordinari telemàtic del mes de febrer

2021 02 25 servei habitatge

El Ple ordinari del mes de febrer porta quatre reglaments que completen el cos normatiu amb el qual l'Ajuntament de Cassà de la Selva organitza i regula el règim local. Els nous aspectes reglamentats són els Premis "Correlletres"; el Codi de Conducta dels càrrecs públics; la concessió d'honors; i, el Servei Públic d'Habitatge. Es porten també en aquest Ple diferents punts de control de l’Àrea econòmica i tres mocions portades per l'actualitat política entre altres.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acte del Ple municipal de 28/01/2021, sessió telemàtica
 2. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/0088 al 2021/0359
 3. Aprovació del reglament regulador dels Premis Literaris "Correlletres" i de la convocatòria de l'edició 2021.

  Els Premis Literaris de Cassà tenen una llarga trajectòria i reconeixement, ja que els va organitzar la Colla Excursionista de Cassà per primera vegada l'any 1967. L'Ajuntament n’ha agafat el relleu i vol continuar fomentant les aptituds literàries.

  Per fiançar i institucionalitzar aquest premi anual obert a qualsevol participant, es porta l'aprovació inicial el reglament que regularan aquest premi en el futur. A més, es convoquen els Premis Literaris (Correlletres) per aquest any amb una despesa de 300 € en la seva modalitat de narrativa i també 300 € en la de poesia.

 4. Aprovació inicial del reglament municipal per a la concessió d'honors i distincions.

  L'Ajuntament veu la necessitat de regular la concessió dels honors i distincions encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats o circumstàncies de persones físiques o jurídiques que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi del municipi o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en alt grau per als vilatans i vilatanes de Cassà de la Selva.

  Sota aquest reglament l'Ajuntament podrà atorgar els següents honors:

  1. Nomenament de Fill/a Predilecte/a del municipi. Els que s'hagin dedicat de manera permanent i continuada, a promoure el bé del municipi o hagin fet de Cassà de la Selva objecte d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques, i que hagi assolit una consideració pública notòria.

  2. Nomenament de Fill/a Adoptiu/Va del municipi. Els que s'hagin dedicat a promoure el bé del municipi de Cassà de la Selva o hagin fet de Cassà de la Selva objecte d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques.

  La iniciativa podrà sorgir de l'alcalde; de proposició signada per la tercera part dels regidors de la corporació, com a mínim; a sol·licitud per escrit signada com a mínim pel 4% dels residents en el municipi, segons l'últim cens aprovat oficialment, sempre que siguin majors d'edat.

 5. Aprovació inicial del reglament de codi de conducta dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva.

  Es crea aquest reglament per a concretar i desenvolupar els principis d'actuació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'enumeren els principis ètics que han de guiar l'actuació dels càrrecs de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, els principis de bon govern i estableix un sistema de seguiment, garantia i avaluació de l'aplicació del mateix Codi mitjançant una Comissió Ètica i un règim sancionador.

  La Comissió Ètica estarà formada per set persones entre tots els àmbits. Es reunirà anualment o extraordinàriament. Es renovarà cada dos anys. Podrà proposar sancions que s'estableixen a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 6. Proposta per a l'aprovació inicial del servei d'habitatge.

  Es proposa aprovar inicialment l'establiment del reglament de "Servei Públic d'Habitatge" per implementar polítiques que responen al dret universal d’accedir a un habitatge digne i adequat. Es complementa aquest punt amb el reglament corresponent. El Servei d'Habitatge s'estableix mitjançant un contracte de serveis i de lliure concurrència.

 7. Aprovació inicial del pla estratègic de subvencions 2021-2023.

  Es proposa un nou Pla estratègic de subvencions per planificar, executar i avaluar els objectius desitjats i d'interès general que es persegueixen mitjançant la concessió de subvencions. El punt concreta els objectius estratègics per àrea amb un crèdit inicial per cada objectiu.

  El Pla Estratègic de Subvencions recull els principis generals i inspiradors que regulen la concessió de subvencions i la seva justificació. Per altra banda, també esdevé un instrument d'avaluació que ha de permetre el perfeccionament dels programes establerts, la correcció de desviacions i establiment, si s'escau, de noves línies d’actuació.

 8. Modificació de crèdit 3TC 01/2021 Ajuntament 2020

  S'aprova inicialment el canvi d'aplicacions que allibera recursos del fons de contingència per ser destinats a actualitzacions de les retribucions al personal de l'administració local segons llei estatal.

 9. Proposta d'acord de declaració de concurrència bonificacions ICIO.

  Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 22 bonificacions de l'impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament:

  Bonificacions del 90% de l'impost per les obres dels béns protegits i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a nucli antic amb una sèrie de condicions.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de 35 anys.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'incorporació de sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

  Bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals.

  Bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques de persones majors de 65 anys o dificultats de mobilitat.

 10. Informe Morositat 4T Trimestre 2020.

  Es ret compte del tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

  En aquest punt i el següent es ret compte com és preceptiu cada trimestre de les factures que han sobrepassat el termini de pagament.

 11. Informe PMP 4T trimestre 2020.

  Es ret compte del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre. L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

  L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

 12. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 16 del POUM de Cassà de la Selva d'ampliació de la zona 4R de serveis tècnics al veïnat de Llebrers de Dalt.

  Aquesta aprovació modifica el planejament per tal d'adaptar l'activitat del Centre de Gestió de Residus, amb la finalitat d'adequar-la com a equipament de serveis tècnics, ja que actualment el Centre gestiona residus de la construcció de les comarques gironines.

  En la modificació puntual s'inclou l'ampliació i redistribució de la planta per reduir l'impacte ambiental. A més es dóna tràmit al conveni urbanístic aprovat l'abril de 2019 entre la societat mercantil, veïns i el mateix Ajuntament. Aquest acord és tràmit previ per l'aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

 13. Addenda al document d'encàrrec a mitjà propi signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya S.L., per la gestió de la Residència per a Gent Grant i Centre de Dia "Sant Josep".

  Després del conveni per formalitzar l'encàrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al mitjà propi SUMAR del passat 12 de juny, en el qual es preveia una revisió del cost anual del servei mitjançant l'aprovació d'una addenda, es porta a aprovació l'actualització de les despeses del servei per a l'exercici 2021.

 14. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC de moció de suport a l'amnistia.

  En aquest punt el grup municipal d'ERC reclama l'amnistia com a element imprescindible per poder avançar en la resolució d'un conflicte polític i fer possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts.

 15. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC de moció per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera i Salt la tardor de 2019.

  El grup municipal d'ERC demana el suport com del consistori als encausats i l'arxivament de la causa judicial contra totes les persones que es van manifestar a la Jonquera i a Salt el novembre de 2019.

 16. Proposta d'acord del grup municipal de Junts X Cassà de moció de suport a Pablo Hasel.

  El grup municipal de Junts X Cassà denuncia la detenció del cantant Pablo Hasél i l'emmarca en un clima de regressió democràtica. Tanmateix reclama la llibertat d'expressió i d'opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l'article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.

 17. Informes d'alcaldia i regidors. 
 18. Precs i preguntes.