Celebració del Ple municipal telemàtic del 22 de desembre a les 19 h

Captura de pantalla 2020 12 17 a las 2.28.28

L'últim Ple telemàtic de l'any 2020 porta diversos punts importants tant de caràcter econòmic com urbanístic. Hi ha l'aprovació els pressupostos generals de l'Ajuntament, expressió econòmica de les polítiques municipals que es preparen per a l'any vinent i les propostes d’aprovació inicial de la urbanització dels carrers Indústria i La Bisbal i de l'endegament del Torrent de pas entre els carrers de La Via i del Pla de l'Estany.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acte del Ple municipal de 26/11/2020, sessió telemàtica
 2. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2020/2184 a 2020/2390
 3. Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. per a l'exercici 2021

  Se sotmet a aprovació la relació de la plantilla orgànica que consta de 109 places: 49 funcionaris, un personal eventual i de 59 de personal laboral. A l'entitat GSM s'inclou el personal de la piscina municipal amb 26 persones adscrites.

 4. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals per a l'exercici 2021

  Es proposa la modificació dels llocs de treball dependents de l'Ajuntament en deu persones que s'incorporen o que es modifiquen les seves condicions. En aquesta relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de l'entitat GSM també es contemplen les retribucions, complements, categories i disponibilitat del personal.

  Es configura una relació de personal que correspon a les noves polítiques d'inversió, atenció social i estímuls econòmics que els pressupostos generals preveuen per l'any vinent.

 5. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 2021

  El pressupost general de l'Ajuntament és la principal eina per a la transformació del municipi. En un any que tornarà a veure’s afectat per la pandèmia de la COVID-19, el consistori presenta els eixos d’actuació per a respondre a les necessitats socials i a les polítiques estimuladores de l'economia local.

  A grans trets, es consolida l'estructura municipal amb una plantilla equilibrada. Es preveuen una sèrie de mesures per estimular l'economia local i ajudar a les famílies afectades per la COVID-19. Es projecten una sèrie d'inversions netes per valor de més de 2.100.000 €. Per últim, s'estableixen les mesures d'estabilitat pressupostaria.

 6. Regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària de SELSA per l'anualitat 2021

  Actualització dels preus que s'aplicaran l'any vinent amb l’actualització dels preus que regulen el contracte que regeix les prestacions de l'empresa SELSA.

  De resultes d'aquesta actualització l'import de reducció dels pagaments per aquest concepte durant l'any 2021 a càrrec de l'Ajuntament serà de 2.189,38 € menys, atès que l'índex de preus al consum estatal elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística ha sigut negatiu i el coeficient de revisió ha estat el 0,9969.

 7. Aprovació inicial del projecte executiu per a la urbanització dels carrers de La Indústria i de La Bisbal, al nucli antic, i a l'annex de millores

  El projecte d'urbanització dels carrers Indústria i La Bisbal és una obra necessària per la millora dels serveis que passen per aquests carrers. Tanmateix, tindran un impacte significatiu en el condicionament i urbanització d'aquesta zona cèntrica del poble.

  Aquest projecte té un pressupost de 621.768,45 € i restarà a la informació pública durant trenta dies hàbils al Tauler d'Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal perquè el públic ho pugui revisar.

 8. Aprovació inicial del projecte executiu per l'endegament del Torrent de pas entre els carrers De La Via i Del Pla de l'Estany

  L'any 2004 es va aprovar el Pla Director d'aigües Pluvials de Cassà de la Selva on es fa palès la necessitat d'endegar el Torrent de Pas per tal de solucionar els problemes d'erosió de la llera i els talussos. Aquesta situació venia sent un risc per a les parcel·les que confronten la Riera Seca en aquest tram.

  El projecte té un pressupost de 514.850,50 € i restarà a la informació pública durant trenta dies hàbils al Tauler d'Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal perquè el públic ho pugui revisar. El finançament de les obres comptarà amb les subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

 9. Informes d'alcaldia i regidors
 10. Precs i Preguntes