Celebració del Ple municipal telemàtic del 26 de novembre a les 19 h

2020 11 26 terrasses

En el Ple del mes novembre, que torna a ser telemàtic, es recullen novament mesures de suport als afectats per la pandèmia de la COVID-19, com són les subvencions per la restauració local i els emprenedors.

També diferents bonificacions de l’ICIO, la desafectació de la sala de l'antic Ajuntament i tres mocions polítiques. Els informes econòmics trimestrals i de les diferents àrees de l'Ajuntament són altres punts que s'acompanyen del debat que conclou el Ple.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació de l'acte del Ple municipal de 29/10/2020, sessió telemàtica
 2. Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2020/1859 a 2020/2183
 3. Aprovació del Pla d'Obres de manteniment i millora del Cementiri Municipal i Tanatori corresponent a l'any 2020

  Se sotmet a aprovació el Pla d’Obres de millora de les instal·lacions del Cementiri que van a càrrec de l'empresa concessionària. Per aquest any hi ha previst la construcció d'una vorera del Sector E del Cementiri, una barana de la rampa d'entrada al tanatori i diverses millores i tasques de manteniment.

 4. Adjudicació de l'alienació de la parcel·la sobrera del terreny de la referència cadastral 17049A005002140000UZ, sòl no urbanitzable de caràcter patrimonial, d'antiga vialitat del polígon industrial per procediment negociat

  Es continua amb la reordenació de l'antiga vialitat entre la carretera variant C-65 i el polígon industrial oest. Després d'haver-se aprovat l'aprovació inicial i el plec de clàusules administratives, es dóna per vàlida l'oferta presentada per l'empresa Asset Gestió, SLU per l'alineació d'aquesta parcel·la amb una valoració de 8.302,11€.

 5. Adjudicació de l'alienació de la parcel·la sobrera dels terrenys de referència cadastral 17049A005002120000UE, 7049A005090530000UW i 17049A005002130000US, sòl no urbanitzable de caràcter patrimonial, d'antiga vialitat del polígon industrial per procediment negociat

  En línia de l'anterior punt, també es proposa l'alienació d'aquesta antiga vialitat del polígon industrial que es troba paral·lel a la carretera C-65, qualificada de sòl no urbanitzable. La proposta contempla donar per vàlida l'oferta presentada per l'empresa Ayach Logística, SL, per 3.226,09 €.

 6. Desafectació de la sala d'exposicions de la plaça de la Coma

  Aquest punt proposa canviar la qualificació jurídica de la sala d'exposicions de l'edifici de l'antic Ajuntament situat a la plaça de la Coma. La sala passarà de ser un be de domini públic a un be de caràcter patrimonial. Els serveis que donava aquest espai com a Sala d'exposicions i com a seu de col·legi electoral, es traslladaran a Can Trinxeria. D'aquesta manera es podrà millorar l’atenció al públic, ja que els serveis compliran amb la normativa de prohibició de barreres arquitectòniques i es reorganitzaran en un espai més eficient. La sala de l'antic Ajuntament quedarà lliure per un aprofitament arrendatari per a la hisenda municipal.

 7. Convalidació de l'acord de l'aparcament de Can Molinas

  Després de l'aprovació del conveni privat de cessió d'ús de la finca de Can Molinas, es convalida aquest acord per fer efectius els acords econòmics que es contemplen i pel qual es dóna un ús d'aparcament públic. Aquesta parcel·la està situada entre els carrers Primitiu Artigas, Dr. Robert i Hospital.

 8. Donar compte de l'informe de morositat 3T 2020

  Es ret compte del tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

 9. Donar compte del període mitjà de pagament 3T 2020

  Es ret compte del Període Mitjà de Pagament corresponent al tercer trimestre d’aquest any. L'administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com a la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

  L'informe conclou que el Període Mitjà de Pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

 10. Declaració de concurrència de la bonificació de l'ICIO

  Es porten a aprovació per part del Ple un lot de 17 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Concretament:

  • 4 bonificacions del 50% de l'impost per les obres dels habitatges propietat de joves menors de 35 anys.
  • 5 bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'incorporació de sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.
  • 5 bonificacions del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació de les façanes en estat de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals.
  • 1 bonificació del 95% de l'impost per les obres de rehabilitació en edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva.
  • 2 bonificacions del 50% de l'impost per les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques de persones majors de 65 anys o dificultats de mobilitat.
 11. Modificació OOFF núm.24

  Es modifiquen les Ordenances Fiscals que regula les taxes per la utilització del coworking i alguns articles del Reglament que regulen el seu ús, atesa la situació excepcional generada per la Covid-19. Aquesta utilització passa a ser de 20 € per mes i persona.

 12. Aprovació de la convocatòria i bases per les subvencions de terrasses

  Es plantegen nous ajuts extraordinaris als restauradors que disposen d'una llicència municipal per a la utilització terrasses en domini públic municipal. La subvenció consisteix en el retorn de l'import pagat en concepte de la taxa per l'ocupació de la terrassa al llarg del 2020. Les sol·licituds podran presentar-se de l'1 al 14 de febrer de 2021.

  Els espais destinats per terrasses en espai públic municipal no han pogut ser explotades ateses les diferents restriccions que hi ha hagut aquest any. Aquesta nova mesura per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i que complementen a altres ja iniciades com les ajudes directes a les persones afectades per ERTO als comerços i les empreses de Cassà i el sistema de vals de compra per a totes les llars del municipi.

 13. Moció del grup municipal d'ERC per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia

  El grup de l'oposició porta a Ple aquesta moció política que urgeix a paralitzar els desnonaments per emergència social, demana suport al decret llei de la protecció del dret a l'habitatge, a més d'una ampliació fins que la situació d'emergència sanitària s'acabi de la moratòria que ha aturat els desnonaments durant el període d'alarma i sense el requisit d'acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda.

 14. Moció del grup municipal d'ERC amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les dones

  Moció política que condemna els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes i insta a les administracions a vetllar per la igualtat d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.

 15. Moció conjunta dels grups municipals de Junts per Cassà i ERC de rebuig a l'aprovació de la Llei de Bombers Estatal i mostrar el suport al model català de Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS)

  Tercera moció en rebuig a l'aprovació d'una llei de bombers d'àmbit estatal i donar suport al model català del servei prevenció, extinció d'incendis i salvament.

 16. Informes d'alcaldia i regidors
 17. Precs i Preguntes