Celebració del Ple municipal ordinari de manera telemàtica, el 24 de setembre a les 19 h

PleCassa

Un cop acabat el període inhàbil de l'agost, en el qual no va haver-hi Ple municipal, reprenem aquestes sessions de l'òrgan col·legiat, que porta 20 punts a l'ordre del dia. Igual que en els darrers plens, la sessió serà telemàtica per causa de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Destaca el nou conveni de col·laboració entre les policies de Cassà i dos poblacions veïnes que possibilitarà les actuacions conjuntes, a més de les diferents mesures econòmiques obligades pel normal funcionament de l'administració.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

 1. Aprovació acta anterior comissió, informativa extraordinària de 30/07/2020
 2. Decrets d'alcaldia núm. 2020/1315 al 2020/1621
 3. Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'any 2020

  Es planifica la racionalització de la plantilla municipal per a l'any vinent:

  Es crea una plaça i lloc de treball mitjançant concurs públic de tècnic/a de Promoció Econòmica (A2), atesa la naturalesa estructural de la funció i que actualment es cobreix d'una forma temporal amb el programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).

  També es crea un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Cultura per atendre les necessitats de l'àrea. Igualment s'estabilitza aquesta funció amb un concurs públic.

 4. Aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2019

  Amb aquest tràmit es tanca el pressupost de l'any passat. La Comissió Especial de Comptes, en data 28 de maig de 2020, ja va informar favorablement del Compte General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2019. Ara s'aprova aquest compte que assigna a l'Ajuntament un actiu de 39.932.754,35 €, un patrimoni net de 36.304750,67 €, un passiu no corrent de 2.051.573,01 € i un passiu corrent de 1.576.430,67 €.

 5. Bonificació IBI per lloguer social

  Es tracta la concurrència pública que suposa la bonificació del 30% en el rebut de l'IBI (impost de béns immobles) d'un habitatge que el propietari ha destinat a la borsa de lloguer de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge, tal com es recull a l'ordenança municipal.

 6. Informe morositat 2n trimestre 2020

  Es ret compte al tràmit d'informar sobre el compliment dels terminis que preveu la llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents.

 7. Informe PMP 2n trimestre 2020

  Es ret compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre. L'Administració local està subjecta al principi de sostenibilitat financera, que es defineix com la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

  L'informe conclou que el període mitjà de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l'Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.

 8. Aprovació del règim de funcionament de la delegació a XALOC

  La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), estableix la pèrdua de vigència dels convenis amb renovació il·limitada. El sistema de convenis que regula la gestió delegada dels tributs municipals a XALOC (organisme autònom de la Diputació de Girona) queda afectat per la norma.

  Per aquesta causa, a partir del 2 d'octubre de 2020, es substitueix el sistema de convenis temporals per la subscripció d'aquest Ajuntament al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, aprovat pel Consell Rector de XALOC. A més, la nova relació legal permet agilitzar l'adaptació o ampliació dels serveis que presta l'organisme a l'Ajuntament d'una forma més eficient.

 9. Adhesió al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible

  L'Ajuntament de Cassà de la Selva s'afegeix a aquest pacte, iniciativa de nombroses ciutats europees, que suposa el compromís d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂ mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.

  La nostra població fa seu l'objectiu de la Unió Europea per a l'any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO₂ en el seu territori en més del 40 per cent per a l'any 2030 mitjançant la millora de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables i l'augment de la resiliència mitjançant l'adaptació als impactes del canvi climàtic. També es compromet a elaborar un Pla d'acció pel clima i l'energia amb un informe bianual que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.

 10. Declaració parcel·la sobrant terreny de sòl no urbanitzable d'antiga vialitat del polígon industrial i aprovació del plec de clàusules i licitació per a venda directa

  Es continua amb la reordenació de la franja sobrera de l’antic vial projectat entre la carretera variant C-65 i el polígon industrial oest. Després de l’aprovació inicial en Ple, ara s'aprova el Plec de clàusules administratives que regiran la licitació per adjudicació directa de la peça de referència cadastral 17049A005002140000UZ avui qualificada de sòl no urbanitzable, bé immoble de caràcter patrimonial. Al Plec, es detallen les condicions de l'alineació a què seran invitats els propietaris adjacents amb la valoració de 8.302,11 euros.

 11. Declaració parcel·la sobrera dels terrenys de sòl no urbanitzable de caràcter patrimonial, d'antiga vialitat del polígon industrial i aprovació del plec de clàusules i licitació per a venda directa

  En el mateix sentit que el punt anterior es proposa el Plec de clàusules administratives per licitar per adjudicació directa les peces de referència cadastral 17049A005002120000UE, 7049A005090530000UW i 17049A005002130000US segregades de l’antic vial del Polígon Industrial i avui qualificada de sòl no urbanitzable, bé immoble de caràcter patrimonial. Les parcel·les tenen una valoració de 3.226,09 euros. Es convoca a la licitació amb la invitació als propietaris adjacents.

 12. Aprovació del conveni de col·laboració/associació per a la realització de serveis de Policia entre els ajuntaments de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera

  Es tracta d'una iniciativa pionera a les comarques gironines. La seva elaboració ha sigut el fruit d'una intensa coordinació i voluntarietat entre les policies dels tres ajuntaments veïns. La finalitat d'aquest conveni és la consecució dels principis d'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics i la cooperació administrativa per prestar un millor servei als ciutadans.

  Els beneficis es concreten en la unificació de les compres, un pla de formació continuada, un pla de treball i activitats conjunt, actuacions en punts estratègics repartits pels tres termes municipals, un catàleg de situacions de risc o d'emergències en el qual un cos policial podrà sol·licitar el suport de la resta i un canal de comunicació que integri les tres policies.

  L'aprovació en Ple en cada un dels municipis participants és un pas necessari per a la implementació del conveni.

 13. Modificació de crèdit 3SC 06/2020 per a ampliació del contracte de neteja

  Es proposa aquest suplement de crèdit pel qual es destinen 17.000 euros del fons de contingència a serveis de neteja a conseqüència de les mesures de prevenció i contenció sanitàries als centres escolars i edificis municipals per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 14. Modificació de crèdit 3SC 7/2020 per suplement de crèdit

  Igual que en el punt anterior es tracta del suplement de crèdit que destina 28.244,50 euros del fons de contingència per al manteniment de la gestió de la piscina municipal i diferents subministraments també per causa de l'impacte econòmic de la crisi provocada per la COVID-19.

 15. Modificació de crèdit 3CE 08/2020 Ajuntament 2020

  Una altra aprovació d'un expedient: es canvia el còmput comptable de l'assignació a l'AMPA Puig d'Arques, que passa de ser una subvenció per a activitats anuals a una subvenció nominativa per a la compra de mobiliari per als alumnes de cicle inicial per valor de 2.000 euros.

 16. Modificació de crèdit 3TC 4/2020 Ajuntament 2020

  S'aprova inicialment el canvi d'aplicacions que allibera 2.620 euros destinats als serveis de normalització lingüística per destinar-los a despeses diverses educatives en l'àmbit del foment de la llengua catalana.

 17. Moció per la Suficiència Financera dels Ens Locals. Esmena Transaccional, segons el text de l'ACM i l’FCM, pactada pels grups municipals de Junts X Cassà, ERC i PSC

  Els tres grups municipals porten a Ple aquesta moció que reclama l'alliberament dels recursos econòmics propis per destinar-los a polítiques que pal·liïn els efectes de la crisi econòmica i social com a primera porta d'accés de la ciutadania i, alhora, l'administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns.

  Es reclamen entre altres uns fons extraordinaris per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000.000 euros i abolir les restriccions en la mateixa disposició dels fons municipals.

 18. Moció del grup municipal d'ERC per Reprovar les Accions del Rei Emèrit i l'Actuació del Govern Espanyol en la Seva Fugida

  El grup d’ERC porta a Ple aquesta moció política que condemna els suposats fets que afecten tant el Rei Joan Carles I com la Casa Reial.

 19. Informes d'alcaldia i regidors
 20. Precs i preguntes