• Cassà de la Selva

  Cassà de la Selva

25 02 2020 Ple ordinari

El dijous, 27 de febrer, a les 20 h se celebra el primer Ple de l'any.

 

Entren en el Ple del mes de febrer diferents propostes pel desenvolupament de les funcions municipals i de gestió quant als assumptes econòmics, acompliment dels compromisos, informació i aprovació de propostes. Podeu trobar l'ordre del dia en el corresponent decret. L'ordre del dia és el següent:

 

 

 1. Aprovació acta Ple municipal de 30/01/2020
 2. Aprovació acta Ple municipal, sessió extraordinària i urgent de 10/02/2020
 3. Donar compte decrets d'alcaldia núm. 2020/0097 al 2020/0289
 4. Aprovació dels increments de retribucions dels /de les empleats/des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de l'organisme autònom residència geriàtrica Sant Josep i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L.

  Es proposa l'increment del 2% de les retribucions pactat amb les respectives meses de negociació en el marc de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic amb vigència des de l'1 de gener.

 5. Modificació de l'import de la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària de SELSA per 2019

  Tracta de proposar la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària del contractista SELSA per l'any passat per incloure 976,73 € relatius als serveis de neteja viària que al Ple del 28 de novembre no es contemplaven.

 6. Aprovació del reglament d'ús i funcionament de la biblioteca municipal

  S'actualitza el reglament per regular el funcionament de la dependència municipal en el qual s'estableixen uns drets i obligacions pels usuaris, es defineixen els serveis, un règim disciplinari i unes directrius per la gestió del fons.

 7. Aprovació annex del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès del desenvolupament econòmic local, d'ocupació i de planificació estratègica per implantar el programa treball i formació al municipi de Cassà de la Selva

  Es proposa l'aprovació de l'annex al conveni per a desenvolupar conjuntament el "Programa Treball i Formació" en el qual ja s'estan executant dos projectes.

 8. Donar compte de l'Informe de Morositat 4t trimestre 2019

  En aquest punt i el següent es dóna compte com és preceptiu cada trimestre de les factures que han sobrepassat el termini de pagament.

 9. Donar compte de l'Informe de Període Mig de Pagament 4t trimestre 2019
 10. Aprovació definitiva d'adhesió al Consorci Costa Brava

  Es proposa l'aprovació definitiva de l'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua, que es va aprovar inicialment al Ple de 31 d'octubre de 2019 un cop passat el període d'informació pública.

 11. Moció conjunta dels grups municipals de Junts per Cassà i PSC de compromís de le corporacions locals per impulsar l'esport femení

  Proposta per donar suport a la campanya ♯ThoEstasPerdent amb l'objectiu de fomentar l'esport femení en els mitjans de comunicació i fer visibles les aportacions de les dones als diferents àmbits esdevé una actuació imprescindible per avançar cap a la igualtat.

 12. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC de moció per aplicar el vot telemàtic a l'Ajuntament de Cassà de la Selva

  Proposta per l'estudi del vot telemàtic pels càrrecs electes municipals: regidors/es i alcalde/essa.

 13. Informes d'alcaldia i regidors
 14. Precs i preguntes