• Cassà de la Selva

  Cassà de la Selva

IMG 8835El proper dijous, 30 de gener, a les 20h se celebra el primer Ple de l'any.

En aquest Ple, es tractaran alguns punts que desenvolupen diferents serveis referents a la promoció d'ocupació, a l'Escola de Música i la normativa que regula la biblioteca i el local d'assaig entre altres. Podeu trobar l'ordre del dia en el corresponent decret. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la comissió informativa de 12/12/2019

 2. Aprovació de l'acta del Ple municipal, sessió extraordinària i urgent, de 13/01/2020

 3. Donar compte decrets d'alcaldia del núm. 2019/2428 al 2020/0096

 4. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. per a l'exercici 2020

  Es relaciona els llocs de treball per a l’exercici 2020 de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep com és preceptiu.

 5. Aprovar la compatibilitat de la Sra. Núria Moral Ferrés

 6. Aprovació de l'annex al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per a implantar del projecte Espai Feina per millorar l'ocupació i la dinamització econòmica al municipi de Cassà de la Selva.

  Aquest projecte té l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i, potenciar les habilitats i competències personals per facilitar la recerca de feina, a través d’un espai dirigit a la millora de l'ocupabilitat de les persones.

 7. Aprovació del conveni amb el Departament d'Educació per a la creació de l'Escola de Música Pere Mercader, de titularitat municipal

  Es dóna compliment del conveni que regula l'Escola de Música municipal.

 8. Aprovació inicial del Reglament d'ús i funcionament del local d'assaig musical de l'antiga Bàscula del Trust

  El reglament gestionarà aquest espai d’assaig per a potenciar l’activitat i la creativitat musical entre la població cassanenca, alhora que pot fer esdevenir un viver de noves formacions musicals en les millors condicions i sense perjudici d’altres veïns.

 9. Aprovació de les noves tarifes de l'aigua

  S'ajusten d'una forma motivada les tarifes que es presten a través d'una concessió a l'empresa FCC Aqualia SA d'acord amb l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya.

 10. Inadmetre a tràmit de les al·legacions presentades en data 17 d'octubre de 2019 pel grup municipal d'ERC amb relació a l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

  Es tracta d'una al·legació presentada fora de termini i per tant no admisa a tràmit, tot i que es recull l'argumentació de l'al·legació inadmesa en el mateix punt.

 11. Aprovació provisional de la modificació puntual número 20 del POUM de Cassà de la Selva, clau I2 de l'antic Peri Reliable, situada entre el passeig del Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el carrer Germà Agustí

  La proposta consisteix en la redefinició de la volumetria edificable en aquesta zona per tal de fer possible la implantació d’un centre comercial, pel qual segons consta a la memòria hi ha diversos operadors interessats, sense modificar els usos admesos actualment pel planejament ni augmentar-ne l’edificabilitat.

 12. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC perquè es demani l'ajut de l'1,5% cultural per a la millora de Can Frigola

  La sol·licitud demana el finançament d'obres destinades a la millora de l'edifici municipal Can Frigola.

 13. Informes d'alcaldia i regidors

 14. Precs i preguntes