Retribucions del nou cartipàs municipal

0. logoajuntamentEl sou de l’alcalde de Cassà de la Selva per a la legislatura 2019-2023 va quedar fixat en el Ple del passat dia 28 de juny en 45.000 € bruts/any.


Aquest import representa una rebaixa d’11.000 € respecte del que cobrava l’alcalde anterior. Això s’explica pel fet que Mundet ha decidit rebaixar-se un 10% el sou, que en l’anterior legislatura estava fixat en 50.000 €, i perquè no percebrà els complements d’antiguitat que percebia l’alcalde anterior i que el situaven com el segon més ben pagat de la província de Girona.

Si a aquest fet hi sumem la resta de costos suportats per l’Ajuntament i derivats del pagament dels salaris de l’alcalde (seguretat social, accidents de treball..) passem de 71.700 € aproximadament l’any 2018 (últim exercici complet) a 59.600 €, és a dir, pràcticament 12.000 € menys de costos salarials associats a la figura de l’alcalde del nostre municipi.

Tres regidors disposaran de dedicació parcial per poder desenvolupar la seva feina
En aquest legislatura, tres dels regidors han renunciat al 50% de la seva jornada laboral per treballar a l’Ajuntament de Cassà. Tindran una dedicació parcial a l’Ajuntament de 4 hores al dia, que anirà associada a una retribució anual de 10.350 €. Aquesta retribució s’ha establert extrapolant les percepcions per assistència que tindran la resta de regidors de Govern, que se situen en un màxim de 880 € al mes, un import que es manté respecte de l’anterior legislatura.

Aclariment:
Sortint al pas de les declaracions efectuades pel grup de l'oposició, segons les quals al cost dels sous corresponents als regidors que tenen una dedicació parcial s'hi afegiran les assignacions corresponents per assistències que tenen la resta de regidors de govern sense dedicació, hem d'aclarir:
Segons l'article 75.3 de la LRBRL, només els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències. A l'expedient del cartipàs hi consta l’informe jurídic del secretari que així ho acredita. Per tant, sense haver d'aclarir el que per llei s'ha d'aplicar obligatòriament, els regidors amb dedicació parcial no cobraran per assistir als plens, comissions informatives ni comissions i/o juntes de govern, sinó que percebran l’equivalent a les assistències corresponents a 11,5 mesos (entenent que el mes d’agost no se celebren plens i que, per tant, es redueix en un 50% el salari del mes d’agost).
Cal tenir en compte que a aquests imports s’hi ha de sumar la resta de costos suportats per l’Ajuntament derivats del pagament dels salaris d’aquests tres regidors i que, si en fem una estimació anual, ascendeixen a 3.363 € per regidor (10.091 € anuals en total).

El cost de passar de 13 a 17 regidors
Si be és evident que el pas de 13 a 17 regidors incrementa els costos salarials associats als càrrecs electes, amb els ajustos fets al salari de l’alcalde, i la contenció en les retribucions dels regidors (tant de govern com d’oposició), el cost per regidor ara és inferior al cost per regidor a l’anterior legislatura.
Així, si comparem costos dels càrrecs electes de l’any 2018, obtenim que cadascun dels regidors costava de mitjana al municipi 11.560 €, mentre que amb l’actual configuració de 17 regidors, el cost mitjà és de 10.378 €.