Ordre del dia del Ple Municipal ordinari del 25 d'abril de 2019

logo blau aj1- Aprovació acta ple de 28/03/2019

2- Aprovació acta ple de 01/04/2019, sessió extraordinària

3- Donar compte de decrets d'alcaldia núm 2019/582 a 2019/755

4- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mònica Ricou

5- Proposta d'acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

6- Modificació plantilla i relació de llocs de treball de la residència geriàtrica Sant Josep

7- Aprovació sol·licitud i memòria del programa de subvencions de projectes singulars que afavoreixen una economia baixa en carbó en el marc del PO FEDER de creixement sostenible 2014-2020

8- Aprovació pla manteniment cementiri any 2019 presentat per FUNUS Girona SLU

9- Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva

10- Aprovació conveni urbanístic Germans Cañet Xirgu SL, Josep Font Guibas i Ajuntament

11- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de la finca de la carretera Provincial, 25-27 antiga fàbrica Rich Xiberta per aparcament públic.

12- Aprovació definitiva del projecte executiu prevenció d'incendis

13- Ratificació dissolució CILMA

14- Aprovació iniciat modificació de crèdit 3SC_01_2019

15- Aprovació inicial modificacions de crèdit 3SC 01/2019 i 3CE 01/2019 pressupost de la residència geriàtrica Sant Josep

16- Bonificació IBI per lloguer social

17- Aprovació adhesió al pacte en contra la segregació escolar a Catalunya

18- Donar compte pla anual control financer 2019

19- Informes d'alcaldia i regidors

20- Precs i preguntes.