Ordre del dia del Ple Municipal ordinari del 28 de març de 2019

logo blau ajEl proper dijous, 28 de març, tindrà lloc el ple municipal ordenari. Tinrà lloc a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:


1- Aprovació de l'acta anterior

2- Donar compte de decrets d'alcaldia núm. 2019/349 a 2019/581

3- Programa d'actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en sòl no urbanitzable

4- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d'un tram del camí públic del Veïnat d'Esclet (Polígon 11, parcel·la 9005)

5- Conveni urbanístic amb l'entitat mercantil BREPE SLU i MARCOS ESTEVE PANELLA I ANDREU JUANALS FUSTER per a la modificació del POUM de Cassà de la Selva respecte el Pla de millora urbana PMU A01 Can Molinas

6- Conveni de cessió ús finca registral 8613 entre els carrers Primitiu Artigas, Doctor Robert i Hospital per l'aparcament públic

7- Conveni de cessió ús finca registral 2699 al carrer Gospital per aparcament públic

8- Aprovació del pla de Foment del Voluntariat

9- Declaració concurrència per bonificacions ICIO

10- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

11- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2018

12- Donar compte de l'informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018

13- Donar compte de l'informe d'omissió de la funció interventora de l'exercici 2018

14- Informe d'alcaldia i regidors

15- Precs i preguntes