Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de juny 2018

2018 5 plecassaResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 21 de juny de 2018. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

1.- APROVACIÓ ACTA PLE 26/04/2018, SESSIÓ ORDINÀRIA. Aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ ACTA PLE 14/05/2018, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA. Aprovada per unanimitat.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018/542 a 2018/659. No hi ha votació, es dona compte.

4.- ADDENDA AMPLIACIÓ HORES CONVENI PROFESSIONALS COMPARTITS JOVENTUT. Aprovada per unanimitat.

5.- DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ INFORMATIVA. Aprovada per unanimitat.

6.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PDECAT. Aprovada per unanimitat

7.- INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORS

8.- PRECS I PREGUNTES