El mes de març comença la preinscripció escolar per al curs 2017-2018

2017-2 preinscripcioEl mes de març comencen les preinscripcions per ser admès per primera vegada en un centre educatiu sostingut amb fons públics i/o per canviar de centre. Per fer la preinscripció cal conèixer el calendari de tot el procés, consultar els centres i l'oferta de places escolars, conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los i presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts. 

 

ELS CENTRES EDUCATIUS DE CASSÀ

A Cassà de la Selva tenim 5 centre educatius: la Llar d'Infants Municipal Taps, l'Escola Aldric, l'Escola Puig d'Arques, la Salle Cassà i l'INS Cassà. Podeu consultar als seus webs els dies que fan jornades de portes obertes. Normalment són abans del període de preinscripció. Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. 

 

ELS TERMINIS DE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-2018 PRESENTATS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT

- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

- Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.

- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi i, per tant, en aquests casos, per preinscriure's a la Llar d'Infants Municipal Taps cal consultar el calendari a www.cassa.cat/taps.

- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.

- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).

- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults qeu segueixen el seu calendari.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

- De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

- Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.

- Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

 

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Criteris generals (per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat)

- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

- A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

 

Criteris complementaris

- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 

Criteris específics de prioritat
- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
- En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.


La resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Imprimeix