Projectes d'obra


Projectes d'obra municipals en tràmit

Aprovació de les memòries valorades incloses en l’expedient de crèdit extraordinari 3ce 012019 del pressupost de despeses de l’ ajuntament de cassà d’enguany


Aprovació de la memòria valorada de reparacions a l'entorn de la riera seca


Aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària del tram 1 de cassà de la selva de la via verda intermunicipal onyar-verneda


Projecte d’obra local ordinària dels trams 2, 3, 4 i 5 de cassà de la selva de la via verda intermunicipal onyar-verneda


Aprovació inicial del projecte executiu de l'endegament del torrent de pas entre els carrers de la Via i del Pla de l'Estany


Aprovació inicial del projecte executiu per a la urbanització dels carrers de la Indústria i de la Bisbal, al casc antic, i l'annex de millores


Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària del camp de futbol 7 de Cassà de la Selva


Projecte obra local ordinària de l'execució del camí públic del Veïnat d'Esclet en compliment de la modificació puntual del POUM núm. 18


Projecte inicial d'ampliació de la Residència Sant Josep


Aprovació inicial del Projecte bàsic per a l'ampliació de la galeria de la residència Sant Josep


Projecte d'urbanització del sector industrial Susvalls


Projecte per a la urbanització de la Travessera Barceloneta número 2


Aprovació inicial de l'obra ordinària d'adequació del bar del Camp de Futbol a la normativa


Aprovació definitiva d'adequació del projecte d'obra local ordinaria del camp de futbol 7


Projecte reforma interior del segon pis de Can Trinxeria i adaptació de la planta baixa i primera als nous usos


Projecte d’enderroc parcial de Can Parera i adequació d’edifici i espai resultant a l’ús d’aparcament


Projecte de construcció del Pumptrack a la zona esportiva de Cassà de la Selva


Projecte de construcció de pista multiesportiva al parc del carrer de Joaquim Ruyra


Aprovació del Projecte simplificat de substitució de punts de llum a varis carrers del municipi de Cassà de la Selva


Projecte simplificat d’arranjament i millora del camí des del carrer de la Verneda fins a Can Queixal. Tram 1 tram2


Projecte simplificat de millora del nivell d'il·luminació del camp de futbol de Cassà de la Selva


Aprovació de la memòria valorada de les reparacions menors per la millora en la circulació en el passeig del Ferrocarril i el carrer de la via al municipi de Cassà de la Selva


Projecte de reparcel·lació sector sud 1.4 PP Cementiri 2CProjectes d'obra municipals

Projecte d’obra local ordinaria per reforma a la Residencia Geriatrica Sant Josep. Fase nou ascensor Aprovat inicialment el 25 de setembre de 2017


Asfaltatge de carrers dels municipiAltres projectes d'obra que afecten al municipi

Projecte de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de cassà-llagostera


Projecte de construcció d’una rotonda d’accés a la urbanització Mas Cubell