Projectes d'obra


Projectes d'obra municipals en tràmit

Aprovació de les memòries valorades incloses en l’expedient de crèdit extraordinari 3ce 012019 del pressupost de despeses de l’ ajuntament de cassà d’enguany


Aprovació de la memòria valorada de reparacions a l'entorn de la riera seca


Aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària del tram 1 de cassà de la selva de la via verda intermunicipal onyar-verneda


Projecte d’obra local ordinària dels trams 2, 3, 4 i 5 de cassà de la selva de la via verda intermunicipal onyar-verneda


Aprovació inicial del projecte executiu de l'endegament del torrent de pas entre els carrers de la Via i del Pla de l'Estany


Aprovació inicial del projecte executiu per a la urbanització dels carrers de la Indústria i de la Bisbal, al casc antic, i l'annex de millores


Aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària del camp de futbol 7 de Cassà de la SelvaProjectes d'obra municipals

Projecte d’obra local ordinaria per reforma a la Residencia Geriatrica Sant Josep. Fase nou ascensor Aprovat inicialment el 25 de setembre de 2017


Asfaltatge de carrers dels municipiAltres projectes d'obra que afecten al municipi

Projecte de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de cassà-llagostera