header("Access-Control-Allow-Origin: *"); header('Set-Cookie: cross-site-cookie=name; SameSite=None; Secure'); Ajuntament de Cassà - Organització municipal

Organització Municipal

 

En aquest apartat trobareu informació sobre l'organització municipal de l'Ajuntament de Cassà i els seus ens. 

La informació la trobareu organitzada de la següent manera:

  • Llocs de treball (hi consta la Relació de Llocs de treball -RLT- i les retribucions detallades del personal funcionari i laboral. S'actualitza anualment, quan s'aprova la RLT per Ple Municipal).
  • Organigrama funcional (s'actualitza cada vegada que hi ha una modificació).
  • Personal eventual (s'actualitza cada vegada que hi ha una modificació).
  • Entitats per regidories (Llistat d'entitats del municipi amb la regidoria corresponent)