Acords Ple 19 de desembre de 2019

IMG 8835Resum del Ple ordinari corresponent al mes de novembre, en el que es tracten diferents acords i propostes. Podeu trobar l'ordre del dia en el corresponent decret.

 1. Aprovar acta ple municipal de 28/11/2019.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 2. Donar compte decrets d'alcaldia núm.2019/2307 al 2019/2427.
  Es ret compte.
 3. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, exercici 2020.
  S'adapta la plantilla a les necessitats què inclouen amortitzacions, creacións i reclassificacions.
  S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 7 abstencions (ERC)
 4. Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament, l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i l'Entitat Mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L., exercici 2020.
  Igualment s'adapta la plantilla en aquests ens municipals.
  S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 7 abstencions (ERC)
 5. Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, exercici 2020.
  Es detallen els comptes que han de ser la principal eina per portar a terme les actuacions i polítiques que han d'afrontar les necessitats del municipi i projectar el Cassà dels propers anys.
  S'aprova per 9 vots a favor (JuntsXCassà + PSC) i 8 vots en contra (ERC)
 6. Elecció del Jutge/sa de Pau titular i substitut/ta.
  S'acorda elegir els càrrecs a la Sra. Margarid Bou Pons com a titular i la Sra. Isabel Adoración Serret Abril com a substituta.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 7. Declaració concurrència de bonificacions ICIO.
  Es declara la concurrència de situació d'especial interès per catorze obres que s'acullen a aquesta bonificació.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 8. Adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
  Aquest fons el formen els ajuntaments amb altres organitzacions municipalistes per destinar una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Entre els acords s'inclou la voluntat d'incrementar  les responsabilitats econòmiques vers la cooperació, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 9. Ratificació de l'acord d'acceptació de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per part de la Fundació per a la Promoció del Sector Surer.
  L'Ajuntament s'incorpora a la fundació en qualitat de patró, després d'haver-ho sol·licitat en l'acord del Ple de 31/10/2019.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 10. Proposta d'acord del Grup Municipal d'ERC pel Retorn Social del Rescat Bancari i per Garantir l'Accés a l'Habitatge Social.
  La moció dóna suport des del municipalisme a les accions del Parlament de Catalunya per retornar en forma de prestacions socials la gran factura que l'Estat va haver de pagar per assegurar la liquiditat de les entitats bancàries.
  S'aprova per unanimitat (JuntsXCassà + PSC + ERC)
 11. Informes d'alcaldia i regidors
 12. Precs i preguntes